D’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’art. 12 del RD 1720/2007 l’informem que les dades recollides a la seva sol·licitud de subscripció als butlletins del Consell Insular de Mallorca seran recollides i tractades en un fitxer titularitat d’aquest Administració, amb domicili al carrer Palau Reial, 1, 07001, Palma de Mallorca.

La finalitat d’aquest tractament es registrar la informació facilitada i, en cas que sigui necessari, amb l’única finalitat de dur a terme el servei sol·licitat a la seva petició.

Únicament tindran accés a les dades facilitades el personal del Consell de Mallorca.

En tot moment, pot exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, les de l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (i) dirigint-se personalment a la Seu Social del Consell de Mallorca, (ii) per via postal a la direcció indicada, identificant-se convenientment.

Si passats 30 dies des de l’enviament d’aquesta notificació no ens manifesta la seva oposició al tractament de les dades, es considerarà que dona el seu consentiment al Consell de Mallorca per a procedir al tractament de les seves dades amb la finalitat anteriorment indicada. Per a manifestar la seva oposició pot emprar el mateix procediment que per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació.