El Consell de Mallorca mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports té atribuïdes les competències en matèria de biblioteques. Una de les seves funcions de suport a les biblioteques és el foment dels hàbits de la lectura estimulant la imaginació i la creativitat de les persones des dels primers anys.La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, posa en marxa una base de dades d’activitats de foment de la lectura per realitzar-se a les biblioteques municipals de Mallorca amb l’objectiu de conèixer l’oferta d’activitats culturals destinades a la promoció de la lectura a les biblioteques.El Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública posa de manifest que és missió de les biblioteques el donar a conèixer el llegat cultural, la valoració de les arts, els descobriments científics i les innovacions i el facilitar l’accés a les expressions culturals de totes les manifestacions artístiques.

Qui pot presentar propostes

Qualsevol persona o entitat que vulgui oferir activitats de foment de la lectura o escriptura a les biblioteques, així com activitats destinades a difondre coneixements científics, artístics i culturals

Documentació a aportar

S’han de presentar correctament emplenat el dos documents adjuntsLliurament de la documentació

Els projectes s’han de lliurar al Registre de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (plaça de l’Hospital, 4, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

El lliurament pot fer-se a través de qualsevol sistema: personal, de missatgeria amb despeses pagades o correus. En aquest cas, cal indicar de forma visible al sobre:

ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA – CENTRE COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES.

Instruccions d’emplenat

Heu d’emplenar el document “Dades del sol·licitant” amb les dades de contacte de la vostra empresa o associació. Només heu d’emplenar una vegada aquest full. Els camps obligatoris són els que porten un asterisc.

El full “Activitat a incloure en la Base de Dades d’activitats de foment de la lectura” s’ha d’emplenar tantes vegades com activitats vulgueu donar d’alta. Els camps obligatoris són els que porten asterisc i l’extensió, la que es necessiti. Per editar el document es pot utilitzar programari informàtic sempre que es respecti el contingut de la sol·licitud.

Funcionament

El Centre Coordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca es compromet a incloure les activitats i dades de contacte presentades a la Base de Dades d’Activitats de foment de la lectura i a oferir-les anualment a les biblioteques de la Xarxa per tal que puguin programar-les.

A final d’any el Consell de Mallorca sol·licitarà la confirmació de l’activitat per a l’any següent. En cas de no rebre resposta es donaran de baixa les activitats incloses a la Base de Dades.

Els artistes i companyies poden sol·licitar que s’esborri la informació de la Base de Dades d’Activitats de foment de la lectura en qualsevol moment. Es pot notificar mitjançant correu electrònic a l’adreça de la Secció de Biblioteques biblioteques@conselldemallorca.net

Es poden modificar les dades de les activitats, que no estiguin programades, enviant un missatge al correu electrònic de la Secció de Biblioteques.