El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 12 de juny de 2013, va concedir les subvencions a les Corporacions Locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per actuacions de competència municipal 2014-2015, d'acord amb les bases de la convocatòria aprovada en el Ple de dia 27 de desembre de 2013 i modificada en el Ple de dia 16 de gener de 2014.


Aquestes subvencions quedaran reflectides als Annexes I i II. L'Annex I fa referència a les obres que no han entrat en concurrència competitiva i en l'Annex II estan inclosos els Ajuntaments que si han entrat en concurrència competitiva.


Annex I.


Annex II.


Instruccions per a l'expedició de certificacions d'obra i supervisió de les mateixes de la convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal (BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2014)