Departament de Medi Ambient
300.000 euros per acabar amb els abocadors il•legals (28.02.2018)


El Departament de Medi Ambient convoca per a 2018 una línia de subvencions per a la retirada de residus d’obra o demolició no perillosos a abocadors incontrolats, destinada als ajuntaments i entitats locals de Mallorca


Moment durant la roda de premsa
Moment durant la roda de premsa
La consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha presentat avui la convocatòria per a 2018 de les subvencions per valor de 300.000 euros destinades a la retirada de residus de construcció o demolició no perillosos de punts d’abocaments incontrolats. Aquesta línia d’ajudes econòmiques està destinada als ajuntaments i a les entitats locals menors de Mallorca perquè puguin eliminar els punts d’abocament il·legals en terrenys municipals i prevenir la seva proliferació. Des del Departament de Medi Ambient es vol impulsar una política de millora de la gestió de residus i la recuperació de l’entorn.


 


Tots aquells ajuntaments que ho considerin poden sol·licitar aquesta ajuda, presentant un projecte concret que faci referència a la retirada d’enderrocs a sòl públic i sempre duits a terme per una empresa externa al consistori i autoritzada com a gestora de residus. Cada municipi o entitat local pot presentar com a màxim una sol·licitud que no superi els 40.000 euros però pot incloure fins a 3 projectes d’actuació.


 


A través de la subvenció, el Consell es farà càrrec del 80% de les despeses de retirada d’enderrocs, d’estudis previs a la realització dels treballs, de transport i a derivades del tractament posterior dels enderrocs a les instal·lacions de la concessionària Mac Insular.


 


Del 20% restant del projecte se n’haurà de fer càrrec l’ajuntament sol·licitant, i quan demani la subvenció haurà de presentar la documentació acreditativa que disposa d’aquests diners, bé amb recursos propis o amb ajuts de tercers.


 


Resolució de sol·licituds i terminis


 


El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva amb l’aplicació del criteri de màxima superfície ocupada per als abocaments inclosos dins la sol·licitud. També es valoraran positivament aquelles sol·licituds que disposin d’un pla d’igualtat del personal al servei de l’administració local, d’acord amb la normativa que els és aplicable.


 


Únicament s’admetran despeses de treballs ja realitzats i justificats, entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.


 


La consellera Espeja ha destacat que aquestes subvencions permetran eliminar els abocaments il·legals d’enderrocs que malauradament hi ha a la nostra illa i que causen un greu perjudici al medi ambient”.


 


A més, a dit que aquesta subvenció és la primera que posem en marxa per ajudar als ajuntaments a posar fi als abocadors descontrolats “però des del Departament de Medi Ambient es vol apostar per aquest tipus d’actuacions i es té previst tornar a convocar-les als propers anys”.


 


L'abocament incontrolat de residus de construcció i demolició, és una activitat il·legal que en molts de casos desemboca en la creació d'un punt que pot provocar l'abocament d'altres tipus de residus. Les conseqüències d'aquests punts negres són la creació d’acúmuls de materials (deixalles, residus sòlids urbans i runa de construcció, entre altres) que poden ser origen, entre d'altres, de contaminació de sòls, contaminació d'aigües, risc d'incendis, creació de focus d'infeccions, plagues d'insectes i rosegadors, males olors, i una ocupació incontrolada del territori que contribueix a la destrucció del paisatge i dels espais naturals, conseqüències que tenen una correcció molt complexa.


Documents relacionats