Departament de Medi Ambient

Funcions i objectius

Les atribucions del Departament de Medi Ambient són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

a) Exercir el foment, administració i conservació de la natura, planificació forestal, zones humides, paisatge terrestre i marí, i de les energies renovables.
b) Gestionar el tractament de l’aigua i de les aigües residuals, en l’àmbit de les competències del Consell Insular.
c) Encarregar-se de la gestió d’espais naturals i dur a terme les atribucions derivades de la cogestió del Parc Natural de sa Dragonera i la gestió de les finques públiques pròpies.
d) Planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental.
e) Dur a terme mesures i actuacions que tendeixin al desenvolupament sostenible i al respecte al medi ambient.
f) Gestionar l’ordenació pesquera, els recursos marins, les confraries de pescadors i l’ensenyament nàutic i pesquer.
g) Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.
h) Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya.
i) Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l’illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els vigents plans directors sectorials en matèria de residus.
j) Dur a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics.

Són serveis adscrits al Departament de Medi Ambient els següents:

- El Parc Natural de sa Dragonera

- Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública.

- Els refugis de la Ruta de la pedra en sec

- L’embarcació La Balear

- Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell de Mallorca

- L’Institut de l’Esport Hípic