Ciutadania > Procediments
Autorització: Sense termini

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge, local o un altre edifici, reuneix les condicions mínimes d'amidament, d’higiene i d’instal·lacions adequades per allotjar-hi gent.
No es poden contractar definitivament els serveis de proveïment d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telèfon, si l’edifici, habitatge o local no disposa de Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Tipus de Cèdules d’habitabilitat:

  • Primera ocupació: edificacions de nova planta o quan es faci una ampliació, reforma integral o parcial que afectin a més del 60% de la seva distribució, consolidació, restauració o canvi d'ús.
  • Renovació: quan la cèdula ha caducat i no es dóna cap de les circumstàncies per demanar-ne una de primera ocupació.
  • Carència: per als edificis finalitzats abans de l’1 de març de 1987, i que no disposin de cap de les cèdules anteriors.

Caducitat de les cèdules: Les cèdules d’habitabilitat caduquen als 10 anys.

Termini per expedir les cèdules: Un mes, comptador des de la sol·licitud.

Qui l’ha de demanar? Tots els titulars d’immobles destinats a habitatge.

Taxa d’expedició de cèdules:

12,02 € per a habitatges.
24,04€ per a locals.
6,01€ per plaça d'edificis residencials.
0.66€ per a duplicats.


Altres taxes: 3,31€ per document compulsat.


 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) La darrera cèdula concedida o la documentació que acrediti haver-ne disposat.
c) Certificat d’habitabilitat firmat per l’arquitecte o l’aparellador.
d) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l’arquitecte o l’aparellador.
e) Plànol de l’emplaçament de l’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat per l’arquitecte o l’aparellador.
 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l’arquitecte o l’aparellador.
c) Plànol de l’emplaçament de l’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat per l’arquitecte o l’aparellador.
d) Llicència municipal d'obra. Quan es tracti de locals i/o edificis residencials no habitatges, la declaració responsable o permís d'nstal·lació.
e) Certificat de final d’obra i habitabilitat expedit per la Direcció facultativa de l’obra (signat per l’arquitecte o l’aparellador).


 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l’arquitecte o l’aparellador.
c) Plànol de l’emplaçament de l’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat per l’arquitecte o l’aparellador.
d) Certificat d’habitabilitat
e) Certificat de situació urbanística que s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament corresponent.

Per sol·licitar el certificat de situació urbanística s’han d’acreditar els requisits següents:
  • Que les obre han finalitzat abans de l’1 de març de 1987.
  • Que consta o no l’obertura d’expedient d’infracció urbanística.
  • Que després de l’1 de març de 1987 no s’han realitzat obres subjectes a llicència d’obra major.

 
Per obtenir-ne un duplicat, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Fotocòpia de l’escriptura
b) Declaració escrita (document adjunt)
c) Fotografia actualitzada de l'immoble, datada i signada pel propietari


 
Cèdules d'Habitabilitat. Departament de Territori del Consell de Mallorca. General Riera, 113, 1er. pis.Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h.

Com puc arribar-hi amb transport públic?

Autobús