Serveis i tràmits > Tots els tràmits
Autorització: Sense termini

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge, local o un altre edifici, reuneix les condicions mínimes d'amidament, d’higiene i d’instal·lacions adequades per allotjar-hi gent.
No es poden contractar definitivament els serveis de proveïment d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telèfon, si l’edifici, habitatge o local no disposa de Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Tipus de Cèdules d’habitabilitat:

  • Primera ocupació: edificacions de nova planta o quan es faci una ampliació, reforma integral o parcial que afectin a més del 60% de la seva distribució, consolidació, restauració o canvi d'ús.
  • Renovació: quan la cèdula ha caducat i no es dóna cap de les circumstàncies per demanar-ne una de primera ocupació.
  • Carència: per als edificis finalitzats abans de l’1 de març de 1987, i que no disposin de cap de les cèdules anteriors.

Caducitat de les cèdules: Les cèdules d’habitabilitat caduquen als 10 anys.

Termini per expedir les cèdules: Un mes, comptador des de la sol·licitud.

Qui l’ha de demanar? Tots els titulars d’immobles destinats a habitatge.

Taxa d’expedició de cèdules:

12,02 € per a habitatges.
24,04€ per a locals.
6,01€ per plaça d'edificis residencials.
0.66€ per a duplicats.


Altres taxes: 3,31€ per document compulsat.


 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) La darrera cèdula concedida o la documentació que acrediti haver-ne disposat.
c) Certificat d’habitabilitat firmat per l'’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
d) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l'’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
e) Plànol de l’emplaçament de l’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat per l'’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.


 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
c) Plànol de l'’emplaçament de l'’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat perl'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
d) Llicència municipal d'obra. Quan es tracti de locals i/o edificis residencials no habitatges, la declaració responsable o permís d'nstal·lació.
e) Certificat de final d’obra i habitabilitat expedit per la Direcció facultativa de l’obra (signat per l'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents).


 
Per obtenir-la, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la propietat o del seu representant.
b) Fotografia actualitzada de l’immoble, datada i signada per l'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
c) Plànol de l’emplaçament de l’edifici, amb les dades cadastrals si és en sòl no urbanitzat, signat per l'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
d) Certificat d’habitabilitat subscrit per arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o, en el seu cas, per altres tècnics competents.
e) Certificat de situació urbanística que s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament corresponent.

Per sol·licitar el certificat de situació urbanística s’han d’acreditar els requisits següents:

  • Que les obre han finalitzat abans de l’1 de març de 1987.
  • Que consta o no l’obertura d’expedient d’infracció urbanística.
  • Que després de l’1 de març de 1987 no s’han realitzat obres subjectes a llicència d’obra major.

 
Per obtenir-ne un duplicat, s’han de presentar, juntament amb la sol·licitud, els documents següents:

a) Fotocòpia de l’escriptura
b) Declaració escrita (document adjunt)
c) Fotografia actualitzada de l'immoble, datada i signada pel propietari


 
Cèdules d'Habitabilitat. Departament de Territori del Consell de Mallorca. General Riera, 113, 1er. pis.Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h.

Com puc arribar-hi amb transport públic?

Autobús