Urbanisme i territori



Servei d'Autoritzacions Territorials


Llicències obres sòl rústic (habitatges i xarxes)