Informació pública


El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 12 de gener de 2017, va aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS.

Així mateix, va acordar sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí.
BOIB núm. 10, de 24/01/2017 (Aquest termini finalitza dia 8 de març de 2017).

Si durant el termini d’informació pública no s’hi presenten reclamacions ni suggeriments, l’acord s’entén definitivament aprovat i es publica el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Podeu consultar la documentació següent:
Aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS.

També es pot consultar presencialment en el Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca, ubicat al Carrer del General Riera, núm. 113, de Palma.