Sense termini

Direccio Insular de Cooperació Local i Caça


 
L'objecte del Pla Especial és fomentar la realització d'inversions de reforma o remodelació d'infraestructures i serveis preexistents, de titularitat municipal, que suposin una millora en l'eficiència dels sistemes d'explotació i/o reducció del consum de recursos limitats, d'acord amb els següents tipus d'obres:1.- Optimitzar el consum d'aigua.Actuacions en les xarxes i equipaments de tractament, transport i distribució d’aigua o de sanejament encaminades a procurar la minimització del consum de l’aigua, una millor captació d’aigües pluvials, la reducció de fuites en la canalització i/o evitar-ne la contaminació.
2.- Incentivar l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables.Actuacions en els sistemes d’il·luminació, senyalística, climatització, aïllament tèrmic i/o automatització encaminades a reduir el consum elèctric, augmentar l’aprofitament de fonts d’energies renovables i/o adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’edificis, equipaments i serveis públics municipals, especialment en matèria de seguretat sobre les persones i el medi ambient.
3.- Eliminar barreres a l’accessibilitat universal.Actuacions en edificis, equipaments i espais públics encaminades a resoldre la plena adequació normativa en matèria d’accessibilitat universal, en condicions de seguretat, comoditat i igualtat per a totes les persones, especialment aquelles amb especials dificultats en la mobilitat i/o en la comunicació.4.- Millorar l’estat de les xarxes locals de carreteres.Actuacions de rehabilitació i/o acondicionament de carreteres de titularitat municipal que connectin, directament, nuclis de població del mateix municipi, o facilitin l'accés a llocs d'especial concurrència o connectin amb vials del Consell de Mallorca.S'ha de destinar, com a mínim, un 50 % de l'ajuda prevista per a cada ajuntament al punt 3 del present acord a projectes de les línies 1: optimitzar el consum d'aigua; i de la línia 2: incentivar l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables, individual o conjuntament. Si no es destina el 50 % a alguna o a totes dues de les línies anteriors, no es podrà obtenir la resta de l'ajuda, i s'entendrà que s'ha renunciat a tota l'ajuda.


 
A aquest Pla Especial poden acollir-se tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i les entitats locals menors. 
APROVACIÓ INICIAL:


APROVACIÓ DEFINITIVA:


MODEL CARTELL


ACORD ASSIGNACIONS: 
Consultar l'Acord i el Règim de Concertació.


 
Fer la solĚlicitud
Presencialment
Per telŔfon