• Pla director sectorial de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús. Aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de dia 8 d'abril de 2002 (BOIB núm. 59 de 16/05/2002), correcció d’errades aprovada pel Ple de dia 29 de juliol de 2002 (BOIB núm. 96 de 10/08/2002). Text refós (BOIB núm. 141 de 23/11/2002)
  • Pla director sectorial de residus sòlids urbans. Revisió aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 35 de 09/03/2006)