Departament de Territori i Infraestructures


 
L' objecte d’aquesta convocatòria és la realització dels estudis, dels informes i dels treballs que contractin o hagin contractat aquestes corporacions locals amb tercers, per a la finalitzacció dels treballs d'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca.


 
Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases els ajuntaments de municipis que tenguin una població inferior a 6.000 habitants i hagin superat el tràmit d'aprovació provisional de l'adaptació del planejament al PTIM i estiguin en condicions de continuar la tramitació fins a l'aprovació definitiva


 
1.- La petició es formalitzarà mitjançant instància subscrita pel batle o batllessa de l’ajuntament, d'acord amb el model oficial de la convocatòria, on s’ha d’especificar el contingut dels treballs pels quals es demana la subvenció i la quantitat econòmica sol·licitada.


2.- Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació necessariament ordenada i identificada amb els epígrafs i sub-epígrafs assenyalats a continuació:


a)Certificació municipal acreditativa del nombre d’habitants de dret del municipi segons la darrera revisió del padró municipal d’habitants aprovat definitivament pel Instituto Nacional de Estadística.


b)Justificació de la quantitat sol·licitada mitjançant una d’aquestes opcions:


b.1) Fotocòpia acarada del contracte, full d’encàrrec o document equivalent on consti l’encomana de la feina i l’import, així com -si n’és el cas- del plec de prescripcions tècniques i administratives, signat amb l’empresa i/o professionals encarregats dels treballs de redacció de la documentació prevista a la Base 4 destinada a l’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca.


b.2) En el cas que els treballs de redacció de la documentació esmentada en la Base 4 no estiguin encarregats o contractats al moment de presentar la sol·licitud, la quantitat sol·licitada es justificarà sobre la base d’una memòria descriptiva dels treballs a realitzar juntament amb una estimació del cost dels mateixos o d’un pressupost.


c)Certificació municipal acreditativa de l’aprovació provisional de l’instrument d’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca (PGOU, NS o catàleg de patrimoni), així com còpia en suport digital de la documentació aprovada en cada cas.


d)Declaració acreditativa de no haver demanat cap altre subvenció i/o ajuda, d’altres institucions públiques o privades, per a l’activitat objecte de subvenció o, si és el cas, relació de les demanades, amb indicació dels imports.


e) Declaració responsable de que l’encàrrec dels treballs objecte de subvenció s’ha realitzat o es realitzarà amb tècnics o empreses externes a l’Ajuntament, conforme amb allò previst a la Base 8.


f)Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, i que no es deutor del Consell de Mallorca per procediments de reintegrament.


g)Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària de les Illes Balears.


h)Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.


i) Certificat bancari acreditatiu del compte corrent o llibreta on s’haurà d’ingressar la subvenció (diligenciat per l’oficina bancària corresponent).


3.- Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, o en el cas que es consideri necessari sol·licitar del peticionari aclariment o ampliació d’informació sobre qualsevol extrem relacionat amb la convocatòria, el Departament de Territori i Infraestructures requerirà a l’interessat perquè ho esmeni en el termini improrrogable de deu dies, indicant que si no ho fa se li tendrà per desistit en la seva petició i s’arxivaran les actuacions sense més tràmits, prèvia resolució en els termes previstos en l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.


4.- L’òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per tal d’avaluar correctament la sol·licitud presentada.


 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de juny de 2016, inclòs (vint dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears).