Ciutadania > Fiances de contractes > Tots els trÓmits
Procediment: Sense termini

Tresoreria del Consell de Mallorca i la seva administració institucional.


 
Dipòsit de garanties contractuals i altres.


 
Contractistes del Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística.


Garanties a efectes de la suspensió d'actes administratius.


Garanties d'activitats clasificades.


Altres garanties, excloses les fiances de residus previstes a l'article 9 del PDSRCM.


 
En el supòsit de dipositar les garanties en aval bancari o assegurança de caució, es requereix validació prévia dels poders dels apoderats del banc o de l’entitat d’assegurança o caució que emet l’aval o l’assegurança. La validació es farà per l’assessoria jurídica del Consell Insular de Mallorca (c/ Palau Reial,1,07001. Planta núm. 1). Si la garantia a dipositar pertany a l'IMAS la validació es farà per part l’assessoria jurídica d'aquesta institució (c/ General Riera 67, 07010. Planta núm.2).


 
Els establerts a cada procediment.


 


A- Dipòsit de la fiança. Aquí.


A.1- Dipòsit de la fiança en metàl•lic:


El dipòsits de fiances en metàl•lic es podrà fer a:


1. Entitats bancàries col•laboradores (pagament presencial): A dits efectes s’ha d’imprimir el document d’ingrés de la fiança on venen indicades les entitats bancàries col•laboradores. El justificant de pagament serà la validació electrònica i el segell bancari de l’entitat col•laboradora.


2. De forma telemàtica. Una vegada fet el pagament s’ha d’imprimir el justificant del pagament per l’usuari.


També podrà fer el pagament telemàticament en un moment posterior si ha imprès el document d’ingrés de la fiança en el moment d’optar pel pagament presencial, introduint a l’efecte les dades relatives a <emissora, referència, identificació i import> que apareixen al document d’ingrés generat telemàticament: aquí


A.2- Dipòsit de la fiança en aval:


Per al dipòsit de la fiança en aval a la tresoreria del Consell de Mallorca prèviament haurà de: 1) validar prèviament els poders dels apoderats del banc o entitat d'assegurança o caució que emet l'aval o l'assegurança; 2) haver fet el pagament de la taxa que apareix al document d’ingrés generat telemàticament. El pagament de la taxa es podrà fer telemàticament o de forma presencial a les entitats col•laboradores que apareixen al document d’ingrés.
Efectuat el pagament anteriorment assenyalat ha de dipositar l’aval de forma presencial a la Tresoreria del Consell de Mallorca la qual emetrà justificant de dipòsit a l’efecte.


B- Altres actuacions en relació al pagament telemàtic.


B.1- Recuperació de justificants de dipòsits de fiances: En cas que sigui necessari recuperar els justificants de dipòsits podrà fer-ho: aquí


B.2- Verificació de l’autenticitat de la documentació: Amb el codi VD que surt al justificant de pagament es podrà verificar l’autenticitat del document: aquí


B.3- Carpeta fiscal ciutadana: Els particulars i tots els que realitzin gestions tributàries amb el Consell de Mallorca i la seva administració institucional pot obtenir la seva informació aquí. L’accés a la carpeta fiscal ciutadana requereix acreditació telemàtica.


C- Dades de contacte de la tresoreria del Consell de Mallorca.Telèfon: 971173914.
Correu electrònic: mmoliver@conselldemallorca.net
Direcció: Palau Reial número 1 (3ª Planta) – Palma de Mallorca 07001