Sense termini

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça


 
Les ajudes que es concediran a través del Pla Especial aniran obligatòriament destinades a sufragar despeses corrents (capítol II) consistents en conservació i manteniment dels serveis mínims obligatoris de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local


 
Tots els municipis de menys de 10.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola.


 
 
Consultar l’Acord i el Règim de Concertació


 
Fer la solĚlicitud
Presencialment
Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial els ajuntaments tendran un mes des de la recepció de la comunicació de l’aprovació definitiva per l’acceptació de l’ajuda (model normalitzat annex 2).


Per telŔfon