Ciutadania > Tots els trÓmits
Subvenciˇ: Termini tancat

Secció d'Artesania del Departament d'Economia i Hisenda


 
L’objecte d’aquesta convocatòria és el desenvolupament entre el 6 de setembre 2015 i 5 de setembre de 2016 (ambdós inclosos) de programes, projectes i activitats per tal de fomentar la competitivitat de l’empresa artesana, promoure la comercialització dels productes artesans, difondre el patrimoni cultural de l’artesania i garantir el coneixement i el manteniment dels oficis artesans.


El pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016 ha assignat la quantitat de 174.000,00 euros a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria.


Línia 1:Organització d’activitats de foment: 750,00 € per associacions i 2.000 € per empreses, comunitats de bens i autònoms.


Línia 2: Participació a fires: 750,00 € per associacions i 27.000,00 € per empreses, comunitats de bens i autònoms.


Línia 3: Millora de la formació professional: 750,00 € per associacions i treballadors assalariats i 8.000,00€ per empreses, comunitats de béns i autònoms


Línia 4: Difusió dels oficis artesans: 750,00 € per associacions i 30.000,00 € per empreses, comunitats de bens i autònoms.


Línia 5: Millora dels tallers: 100.000,00 € per empreses, comunitat de bens i autònoms i 4.000,00 € per ajuntaments de l’illa amb la declaració de “Zona d’Interès Artesanal” 
1. Tenen la consideració de beneficiaris de les ajudes:


a) Empreses, comunitats de bens i autònoms que enquadrin la seva activitat econòmica dins el sector de l’artesania illenca. Les empreses i les comunitats de bens del sector de l’artesania han d’estar en possessió del document de qualificació artesanal, en vigor (DQA), acreditant també el mestre artesà responsable de la producció. Els empresaris autònoms han de disposar de la carta d’artesà (CA), en vigor, i/o la carta de mestre artesà (CMA), en vigor. Excepcionalment, les persones i o entitats indicades, encara que no tinguin aquests distintius, podran ser beneficiaris de la convocatòria, si disposen del document administratiu “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.


b) Associacions i treballadors assalariats: Les associacions han d’estar inscrites al registre corresponent i han de constar d’un mínim de 5 persones en possessió de la carta d’artesà (CA) en vigor , i/o la carta de mestre artesà (CMA), en vigor, o bé, de 5 empreses en possessió del document de qualificació artesanal (DQA) en vigor. Els treballadors assalariats hauran d’estar en possessió de la carta d’artesà (CA) en vigor i, o la carta de mestre artesà (CMA) en vigor. Excepcionalment, les persones i o entitats indicades, encara que no tinguin aquests distintius, podran ser beneficiaris de la convocatòria, si disposen del document administratiu “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.


c) Ajuntaments: els de Mallorca que es trobin dins d’una Zona d’Interès Artesanal ja declarada.


En el cas que les comunitats de bens vulguin demanar una subvenció hauran d’optar entre sol•licitar-la, com a comunitat de bens, o bé, com a persona física. Per tant, les persones físiques que formen la comunitat de bens han de triar entre sol•licitar-la, com a comunitat de bens, o bé, com a persones físiques.


2.Per poder accedir a les subvencions que estableix aquesta convocatòria s’ha de tenir el seu domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment permanent a l’illa de Mallorca.


 
 • Publicació en el BOIB de la convocatòria de subvencions del 2016. Núm. 50 de 21 d'abril.
 • Bases i Convocatòria de les subvencions pel foment de la competitivitat de l'Artesania 2016
 • Annex 1. Sol·licitud
 • Annex 2. Declaració responsable de no incòrrer en cap de les prohibicions legalment establertes
 • Annex 3. Declaració responsable d'altres ajuts.
 • Annex 4. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
 • Annex 5. Pressupost de ingressos i de despeses.
 • Annex 6. Participació a Fires.
 • Annex 7. Acreditació del representant.
 • Annex 8. Autorització de l'Agència Tributària.
 • Annex 9. Declaració responsable sobre el projecte subvencionat.
 • Annex 10. Compte justificatiu.
 • Annex 11. Declaració responsable de les ajudes en concepte de minimis.
 • Annex 12. Autorització de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Annex 13. Declaració responsable per a Tresoreria.

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds comença el 22 d'abril i finalitza el dia 21 de maig de 2016.
JUSTIFICACIÓ
El termini màxim per justificar-ho acaba el 5 de setembre de 2016.