Assessorament municipal dirigit a l'autogestió del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.

Entre les finalitats que té atribuïdes el Consell de Mallorca en matèria de residus destaca la de donar suport tècnic a les entitats locals pel que fa al desplegament normatiu que es preveu en el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans.Dins d'aquesta comesa, té una importància especial mantenir les entitats locals informades de les novetats normatives que apareixen en la matèria i proporcionar-los eines útils per a l'exercici diari de les competències municipals en matèria de residus.En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha dissenyat un programa de suport tècnic que pretén, entre d'altres, assessorar sobre la gestió de residus que principalment, ajudarà les entitats locals que ho sol·licitin en la transició cap a l'autogestió del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers.Podeu trobar les dades de contacte del servei de suport tècnic municipal en el següent enllaç.Models de contractes, plecs de prescripcions i ordenances

Elaborats per la FEMP en matèria de residus i neteja viària

Jornada amb Ajuntaments sobre la facturació amb ECOEMBES i ECOVIDRIO

Palma, 22 de març de 2016

Jornada amb Ajuntaments sobre la facturació amb els SIG d'ECOEMBES i ECOVIDRIO

Palma, 3 de desembre de 2015

Jornada: Els municipis i la gestió dels residus ››

Barcelona, 19 de novembre 2015

Fitxes de casos pràctics sobre la gestió dels residus municipals ››

Casos pràctics a l'Administració Local