Departament de Modernització i Funció Pública




El Consell va eliminar el complement del català al 2013 (31.07.2017)


Un acord del Ple aprovava substituir el complement del català per un altre de transitori que s’anava perdent així com s’aconseguien noves retribucions. A part, els treballadors de la institució insular han començat a cobrar la carrera professional aquest mes de juliol.


El complement del català que rebien els treballadors del Consell de Mallorca va ser eliminat al setembre de 2013. Va ser durant un Ple en el qual es va modificar la Relació de Llocs de Treball per, també, eliminar el català com a requisit per accedir a la Funció Pública.


A l’acord, el Consell va decidir que aquest complement que s’eliminava, se substituiria per un complement transitori. És a dir, els treballadors que percebien el complement eliminat, seguirien cobrant-lo però s’aniria substituint pels increments retributius que aconseguissin. D’aquesta manera, el personal del Consell, any rere any, va anar perdent el complement transitori amb les noves atribucions que anaven incorporant, sempre i quan no fossin triennis ni gratificacions per serveis extraordinaris.


El conegut com a complement del català va ser aprovat, per decret de president, al febrer de 2004. Aquest complement de productivitat s’abonava a aquells treballadors que tenien un nivell de català superior al nivell exigit per al seu lloc de treball.


Per al 2016, el pressupost del Consell tenia previst una quantia de 169.000 euros per a aquells treballadors que segueixen cobrant el complement transitori que va substituir al del català. Una quantitat bastant baixa si es compara, per exemple, amb els 1,5 milions d’euros pressupostats per pagar el 25% de la carrera professional que es va acordar, per unanimitat, a la Mesa General de Negociació.