Què és el Programa del patrimoni historicoindustrial?
El programa del patrimoni historicoindustrial, desenvolupat en el marc del Pla de desenvolupament sostenible per a Mallorca, està centrat en l'estudi, la conservació, la restauració i la posada en valor dels elements que formen part de l'herència preindustrial de l'illa (els molins, les sínies, les tafones, els cellers, etc.).

Quins són els seus objectius?

 • Evitar la pèrdua del patrimoni cultural de Mallorca.
 • Promoure la conservació i la restauració del patrimoni historicoindustrial.
 • Posar en valor aquests elements del paisatge rural i agrícola insular.
 • Donar a conèixer aquest patrimoni, tant als residents com als visitants.
 • Promoure l’educació i la sensibilització vers aquest patrimoni, tant entre els propietaris d'aquests elements com entre la població en general.
 • Treballar en xarxa amb altres entitats a nivell regional, estatal i internacional.
 • Potenciar el turisme cultural.

Quines són les línies d'actuació que desenvolupa?

1. Estudi, recerca i assessorament:

 • Catalogació dels diferents elements que formen part del patrimoni historicoindustrial.
 • Estudi de tipologies, tècniques de construcció i materials tradicionals.
 • Assessorament tècnic als ajuntaments i als professionals sobre les característiques arquitectòniques i tècniques d'aquests béns.
 • Redacció de manuals de manteniment destinats als propietaris dels elements restaurats.
 • Inici de la redacció de manuals tècnics de construcció i/o restauració dels mecanismes d'aquests ginys tradicionals destinats a les empreses privades amb la finalitat de proporcionar-los una eina que els permeti executar projectes d'acord amb les tipologies pròpies de Mallorca i que evitin l'ús indiscriminat de nous materials.

2. Restauració:
- Desenvolupament del Programa de restauració del medi rural

3. Divulgació:

 • Signatura de convenis amb els propietaris dels elements restaurats per al desenvolupament de visites guiades (vegeu Programa d'Educació Ambiental)
 • Elaboració de materials audiovisuals i textuals.
 • Participació a congressos, seminaris, fires, etc.

4. Cooperació:
Participació a diferents projectes europeus
Projecte TRIMED (CULTURA 2000) La cultura del pa, l'oli i el vi
Projecte CULTURED (INTERREG IIIC OEST) Patrimoni Cultural i Desenvolupament Regional
Projecte ERA (CULTURA 2007-2013) European Rural Almanac: keeping traditional culture alive