Proposició de «Llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca»
Revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca
Pla d'intervenció d'àmbits turístics (PIAT) de l'illa de Mallorca. Fase I
Audiència i exposició pública del Pla de vies ciclistes per a l'illa de Mallorca

Dijous 3 d'agost de 2017 s'ha publicat al BOIB núm. 95 l'Edicte del Consell Insular de Mallorca relatiu a l'acord que obre un tràmit d'audiència i exposició pública amb relació al «Pla de Vies Ciclistes per a l'illa de Mallorca». El termini per lliurar aportacions comença dia 4 d'agost i acaba dia 6 d'octubre, ambdós inclosos. Aquestes aportacions poden lliurar-se al Registre General del Consell de Mallorca o mitjançant qualsevol altra forma admesa a la vigent legislació de procediment administratiu.