Termini obert (03/12/2016 - 31/07/2017)

Mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca s'han aprovat pel 2017 dues proves avaluadores per a l'obtenció d'acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en activitats d'espectacles públics i recreatives. (BOIB núm.152 de 03/12/2016)Departament de Territori i Infraestructures


 
Obtenció de l'acreditacio professional de personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears


 
Qualsevol persona major d'edat interessada a obtenir aquesta acreditació


 
Tramitació de la validació del curs bàsic per part dels centres de formació:
Per a la validació dels cursos bàsics, els centres de formació han de presentar la declaració responsable amb una antelació mínima de 10 dies abans de l’inici del curs. Model de declaració responsable per a la validació del curs bàsic (annex 3).


Una vegada finalitzat el curs, han d’expedir un certificat als alumnes que l’hagin superat i comunicar-ho al Consell de Mallorca. Model de declaració responsable per a la comunicació d’alumnes que han superat el curs (annex 4).Tramitació de la sol·licitud de presentació a l'examen:
Una vegada superat el curs bàsic, els aspirants han de sol•licitar prendre part a les proves avaluadores.
Sol•licitud per a la prova avaluadora (annex 5)


 
Terminis de presentació de sol·licituds dels aspirants:
1ª prova: des del 23 de gener fins al 3 de febrer del 2017
2ª prova: des del 3 d'abril fins al 19 d'abril del 2017


Dates de les proves:
1ª prova: 10 de març de 2017
2ª prova: 19 de maig de 2017


 
 

La prova avaluadora tindrà lloc el divendres 10 de març de 2017, a les 16:00h en el Centre Empresarial Son Espanyol (Auditorium) del Parc Bit, veure Plànol del Parc Bit

    • El termini per sol·licitar la revisió de l'examen finalitza el dia 21 de març de 2017. La revisió d'examen es realitzarà, per aquells que l'hagin sol·licitada, el 23 de març de 2017, a les 10:00h a les dependències del Servei d'Activitats.

    • Publicada la llista definitiva d'aspirants aptes, no aptes i no presentats en el BOIB núm.37 del 28 de març de 2017.
    • Poden passar a recollir les acreditacions professionals per les oficines del Servei d’Activitats de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h (c/ General Riera, 113 – 1er pis, Palma)


 


La prova avaluadora tindrà lloc el divendres 19 de maig de 2017, a les 16:00h en el Centre Empresarial Son Espanyol (Auditorium) del Parc Bit, veure Plànol del Parc Bit


    • El termini per sol·licitar la revisió de l'examen finalitza el dia 30 de maig de 2017. La revisió d'examen es realitzarà, per aquells que l'hagin sol·licitada, l'1 de juny de 2017, a les 10:00h a les dependències del Servei d'Activitats.