Subvenciˇ: Termini tancat

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports


 
Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds que tinguin per objecte dur a terme a Mallorca, entre el l’1 de desembre de 2014 i al 30 de novembre de 2015 (ambdós inclosos), un projecte cultural consistent en la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques, sempre que no siguin objecte d’una altra convocatòria de subvencions d’aquest Departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.


Limitació: Només es pot subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural d'entre els que presenti, en el seu cas, l’entitat sol·licitant, el qual ha de ser el de millor puntuació, d’acord amb l’establert a la base vuitena.


 
Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques següents:


A) Les entitats d’administració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen.


B) Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:


1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituïdes i inscrites en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.


2. Tenir com a objecte social fomentar i dinamitzar la cultura, en general, i la de les arts escèniques, en particular.


C) Les persones físiques constituïdes, com autònoms o empresaris individuals, o aquelles persones jurídiques, constituïdes com a empreses, que reuneixin aquests requisits:


1. Tenir el domicili social o l’establiment permanent a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituït i inscrits en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.


2. Tenir com a objecte social la realització de projectes d’arts escèniques.


3. Estar d’alta en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE. 
S'ha de presentar la sol·licitud de subvenció i la documentació pertinent que s'estableix a la base novena.


 
Termini: del 9 de maig de 2015 a l'1 de juny de 2015 (ambdós inclosos)


 
 
Nota: la concessió de les subvencions de la convocatòria 2015 per donar suport a les fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques que es realitzin a Mallorca s’ha publicat en el BOIB núm. 109 de dia 27 d'agost de 2016.


Resolució