Sense termini

 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports


 
El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, posa en marxa el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM), amb els objectius de constituir una borsa d’oferta cultural per a tot Mallorca i de promoure la itinerància d’activitats culturals dels diferents àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc.


El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, vol difondre els projectes que es desenvolupen en aquests àmbits i vol posar a l’abast dels professionals un canal per rebre les propostes que podran formar part de la borsa de projectes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.


 
Hi poden participar les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat, constituïdes com a professionals o com a empreses amb personalitat jurídica pròpia que presentin les característiques següents:


- Dur a terme projectes culturals i, en conseqüència, estar d’alta a l’epígraf que pertoca al cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).


- Tenir un domicili o l’establiment permanent o delegació a Mallorca.


- L’import total del projecte (IVA inclòs, si s’escau) no pot ser superior al que es presenta en altres entitats o institucions.


- Les activitats culturals s’han de fer en llengua catalana.


Aquests requisits s’han de complir en el moment de lliurar la documentació i durant tot el període en què formen part del catàleg.


 
La documentació que s’ha de presentar és la següent:


a) Sol•licitud d’inscripció degudament emplenada (annex I).


b) Dossier del projecte en format DIN A4, que ha d’incloure, com a mínim: títol, descripció detallada de l’activitat amb una extensió no inferior a 1.000 ni superior a 6.000 caràcters, objectius, breu resum del projecte (màxim 10 línies), característiques de l’espai requerit, necessitats tècniques, durada de l’activitat, públic destinatari (especificar edat recomanada en cas de menors), preferències d’horari per dur a terme l’activitat perquè es pugui desenvolupar correctament, disponibilitat de dates per fer l’activitat.*


c) Currículum i trajectòria artística de l’autoria del projecte.


d) Imatges del projecte (un mínim de 3) en format JPG, amb una resolució mínima de 72 ppp.


e) Pressupost total de l’activitat (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció). Si són persones físiques, s’hi ha de fer constar la retenció aplicada de l’IRPF.


f) Autorització per incloure imatges de l’activitat en el material de difusió que fa el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en diferents suports, amb l’objectiu de donar a conèixer al públic potencial les diferents activitats que es fan. (annex 2)


g) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona física o jurídica sol•licitant.


h) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona representant legal o bé de l’autoritzada que signa.


i) Documentació que acrediti la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol•licitud o de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona.**


j) Documentació que acrediti la constitució de l’entitat o de l’empresa i, si escau, dels estatuts registrats degudament o de la modificació i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.


k) Certificat administratiu de l’any en curs que acredita que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).


* La documentació que se sol•licita en els apartats b, c, d, e, s’ha de presentar també en format digital (CD o llapis de memòria) que formarà part de l’expedient.


**Si es produeixen variacions que afecten els apartats i, j, k, s’han de comunicar al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.


A més d’aquesta documentació general, s’ha d’adjuntar, al projecte presentat, la documentació específica següent per a cada secció:


1. MÚSICA


1.1 Nom del músic o dels músics


1.2 Repertori del concert


1.3 Maqueta o mostra del repertori en suport CD o llapis de memòria (format mp3)


1.4 En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:
1.4.1 A l’interior
1.4.2 A l’exterior
1.4.3 A l’interior i a l’exterior


1.5 Escenari:
1.5.1 Metres de boca
1.5.2 Metres de fons
1.5.3 Metres d’alçària


1.6 Necessitat de camerinos sí/no


1.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
1.7.1 Caixet
1.7.2 Despeses derivades del transport
1.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor
1.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer l’activitat


2. ART DE CARRER


2.1. Fitxa artística de l’activitat


2.2. Necessitat de camerinos sí/no


2.3. Ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i, si cal, que hi hagi qualque tipus de separació


2.4 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
2.4.1 Caixet
2.4.2 Despeses derivades del transport
2.4.3 Despeses derivades dels drets d’autor
2.4.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


3. DANSA


3.1 Fitxa artística


3.2 En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:
3.2.1 A l’interior
3.2.2 A l’exterior
3.2.3 A l’interior i a l’exterior


3.3. Escenari:
3.3.1. Metres de boca
3.3.2. Metres de fons
3.3.3. Metres d’alçària


3.4 Necessitat de camerinos sí/no


3.5 Si es fa a l’exterior: ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.


3.6 Temps de muntatge i desmuntatge


3.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
3.7.1. Caixet
3.7.2 Despeses derivades del transport
3.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor
3.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


4. TEATRE


4.1 Fitxa artística


4.2 En les característiques de l’espai, cal confirmar si és una activitat que es pot fer:
4.2.1 A l’interior
4.2.2 A l’exterior
4.2.3 A l’interior i a l’exterior


4.3. Escenari:
4.3.1. Metres de boca
4.3.2. Metres de fons
4.3.3. Metres d’alçària


4.4 Necessitat de camerinos sí/no


4.5 Temps de muntatge i desmuntatge


4.6 Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’espectacle


4.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
4.7.1 Caixet
4.7.2 Despeses derivades del transport
4.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor
4.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


5. CINEMA


5.1 Fitxa tècnica de les pel•lícules o dels documentals


5.2 Descripció breu de cada una d’elles


5.3 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
5.3.1 Despeses derivades dels drets d’autor
5.3.2 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


6. EXPOSICIONS


6.1. Especificacions de l’espai
6.1.1 Superfície mínima de la sala
6.1.2 Metres mínims de paret lineal
6.1.3 Il•luminació
6.1.4 Mesures de seguretat de la sala


6.2 Assegurança
6.2.1 Assegurança per al transport sí/no
6.2.2 Assegurança de la sala d’exposicions sí/no


6.3 Personal d’atenció a la persona visitant sí/no


6.4 Durada mínima de l’exposició (amb un mínim obligatori de 15 dies)


6.5 Dia o dies de muntatge


6.6 Dia o dies de desmuntatge


6.7 Es fan activitats paral•leles sí/no. Quines?


6.8 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
6.8.1 Comissariat
6.8.2 Despeses derivades del transport, de l’assegurança, del muntatge i del desmuntatge
6.8.3 Despeses derivades dels drets d’autor
6.8.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer les itineràncies de l’exposició


7. RUTES CULTURALS


7.1 Descripció de cada una de les rutes


7.2 Hora de sortida


7.3 Durada


7.4 Nombre màxim de persones per grup


7.5 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
7.5.1 Despesa del guia
7.5.2 Possibles despeses d’entrades en els recintes que s’han de visitar
7.5.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer les rutes


8. CICLES DE CONFERÈNCIES


8.1 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)
8.1.1 Despeses de coordinació
8.1.2 Despeses dels conferenciants
8.1.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer els cicles de conferències


9. ACTIVITATS PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA


9.1 Característiques del públic destinatari
9.1.1 Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’activitat
9.1.2 Nombre màxim de participants
9.1.3 Percentatge de públic no catalanoparlant i percentatge de públic catalanoparlant


9.2. Característiques del material didàctic de suport en el cas que l’activitat en requereixi


En qualsevol cas, el Consell de Mallorca pot demanar que s’aporti la documentació addicional que li sembli adient, ateses les característiques de cada cas.


 
Es poden presentar projectes de manera continuada i indefinida a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes normes en el BOIB, en qualsevol terminal del registre general del CIM (a Palma: Centre Cultural la Misericòrdia, Pl. de l’Hospital, núm. 4; Palau del CIM, c/ de Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, c/ del general Riera, núm. 111, i Llar de la Infància, c/ del general Riera, 113; tots a Palma) o en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).


Publicat al BOIB, butlletí oficial. Núm. 039 - 1 / abril/ 2017