Subvenciˇ: Termini tancat

 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports


 
El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, duu a terme el projecte Cultura en Xarxa (xarxa d’activitats culturals de Mallorca), amb l’objectiu de constituir una xarxa activa d’oferta cultural per a tot Mallorca i de promoure la itinerància d’activitats culturals dels diferents àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc.


El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, pretén conèixer els projectes que dins aquests àmbits s’estan desenvolupant i obrir un canal per a rebre propostes que puguin formar part de la borsa (bústia) de projectes de Cultura en Xarxa 2016.


 
Hi poden participar les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat, constituïdes com a professionals o com a empreses amb personalitat jurídica pròpia, que presenten les característiques següents:

  • Dur a terme el projecte cultural i, en conseqüència, estar d’alta a l’epígraf que pertoca al cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).
  • La despesa total per a qualsevol activitat cultural que es presenta en aquesta selecció no pot superar els 2.000 € (IVA inclòs).
  • L’import total del projecte no pot ser superior al que es presenta en altres entitats o institucions.

 
La documentació que s’ha de presentar és la següent:


a) Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada (annex I)
b) Dossier del projecte en format DIN A 4, que ha d’incloure, com a mínim: títol, explicació de l’activitat amb una extensió no superior a 6.000 caràcters, objectius, característiques de l’espai requerit, necessitats tècniques, durada de l’activitat, públic destinatari, preferències d’horari per a dur a terme l’activitat perquè es pugui desenvolupar correctament, disponibilitat de dates per a fer l’activitat dins l’any 2016
c) Currículum i trajectòria artística de l’autoria del projecte
d) Imatges del projecte (un mínim de 3) en format JPG, amb una resolució mínima de 72 ppp
e) Si es té en compte la possibilitat de determinar diferents imports segons el nombre d’itineràncies, s’ha d’especificar en el pressupost. En qualsevol cas, el pressupost final per a totes les itineràncies ha de ser inferior a 5.999,99 € (IVA exclòs).
f) Autorització per a incloure imatges de l’activitat en el material de difusió que fa el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca mitjançant diferents suports, amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents activitats que es fan al públic potencial (annex 2)
g) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona física o jurídica sol·licitant
h Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona representant legal o bé de l’autoritzada que signa
i) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol•licitud o de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona
j) Documentació acreditativa de la constitució de l’entitat o de l’empresa i, si escau, dels estatuts registrats degudament o de la modificació i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent
k) Certificació administrativa de l’any en curs que acredita que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca)
l) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, si és la primera vegada que es factura al Consell de Mallorca o si s’ha canviat el número de compte bancari (annex 3)


A més d’aquesta documentació general, s’ha d’adjuntar al projecte presentat la documentació específica següent per a cada àmbit:


1. MÚSICA
1.1. Nom del músic o dels músics
1.2. Repertori del concert
1.3. En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:
1.3.1. A l’interior


1.3.2. A l’exterior
1.3.3. A l’interior i a l’exterior
1.4. Necessitats de camerinos sí/no
1.5. Pressupost
1.5.1. Caixet
1.5.2. Despeses derivades del transport
1.5.3. Despeses derivades dels drets d’autor
1.5.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


2. ART DE CARRER
2.1. Fitxa artística de l’activitat
2.2. Necessitats de camerinos sí/no
2.3. Ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.
2.4. Pressupost:
2.4.1. Caixet
2.4.2. Despeses derivades del transport
2.4.3. Despeses derivades dels drets d’autor
2.4.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


3. DANSA
3.1. Fitxa artística
3.2. En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:
3.2.1. A l’interior
3.2.2. A l’exterior
3.2.3. A l’interior i a l’exterior
3.3. Necessitats de camerinos sí/no
3.4. Si es fa a l’exterior: ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.
3.5. Temps de muntatge i desmuntatge
3.6. Pressupost:
3.6.1. Caixet
3.6.2. Despeses derivades del transport
3.6.3. Despeses derivades dels drets d’autor
3.6.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


4. TEATRE
4.1. Fitxa artística
4.2. En les característiques de l’espai, cal confirmar si és una activitat que es pot fer:


4.2.1. A l’interior
4.2.2. A l’exterior
4.2.3. A l’interior i a l’exterior
4.3. Necessitats de camerinos sí/no
4.4. Temps de muntatge i desmuntatge
4.5. Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’espectacle
4.6. Pressupost:
4.6.1. Caixet
4.6.2. Despeses derivades del transport
4.6.3. Despeses derivades dels drets d’autor
4.6.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


5. CINEMA
5.1 Fitxa tècnica de les pel·lícules o dels documentals
5.2 Descripció breu de cada una d’elles
5.3 Pressupost
5.1.1. Despeses derivades dels drets d’autor
5.1.2. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat


6. EXPOSICIONS
6.1 Especificacions de l’espai
6.1.1. Superfície mínima de la sala
6.1.2. Metres mínims de paret lineal
6.1.3. Il·luminaciò
6.1.4. Seguretat de la sala
6.2 Assegurança
6.2.1 Assegurança per al transport sí/no
6.2.2 Assegurança de la sala d’exposicions sí/no
6.3 Personal d’atenció a la persona visitant sí/no
6.4 Durada mínima de l’exposició (amb un mínim obligatori de 15 dies)
6.5 Dia o dies de muntatge
6.6 Dia o dies de desmuntatge
6.7 Realització d’activitats paral·leles sí/no. Quines?
6.8 Pressupost
6.8.1 Comissariat
6.8.2 Despeses derivades del transport, de l’assegurança, del muntatge i del desmuntatge
6.8.3 Despeses derivades dels drets d’autor
6.8.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer les itineràncies de l’exposició


7 RUTES CULTURALS
7.2 Descripció de cada una de les rutes
7.3 Hora de sortida
7.4 Durada
7.5 Nombre màxim de persones per grup
7.6 Pressupost
7.6.1 Despesa del guia
7.6.2 Possibles despeses d’entrades en els recintes que s’ha de visitar
7.6.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer les rutes


8 CICLES DE CONFERÈNCIES
8.2 Pressupost
8.2.1 Despeses de coordinació
8.2.2 Despeses dels conferenciants
8.2.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer els cicles de conferències


Els professionals o les empreses amb personalitat jurídica pròpia amb projectes seleccionats a Cultura en Xarxa 2015, que no han sofert modificacions i que volen participar a Cultura en Xarxa 2016, no cal que presentin novament el projecte. Només han de presentar la sol·licitud (annex 1) i la documentació administrativa de l’any en curs.


En qualsevol cas, el Consell de Mallorca pot demanar que s’aporti la documentació addicional que li sembli adient, ateses les característiques de cada cas.


 
Es poden presentar projectes dins els 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes normes en el BOIB, en qualsevol terminal del registre general del CIM (a Palma: Centre Cultural la Misericòrdia, pl. de l’Hospital núm. 4; Palau del CIM, c/ de Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, c/ del General Riera, núm. 111, i Llar de la Infància, c/ del General Riera, 113). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.


Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en aquestes normes de selecció. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admet en cap cas.


Publicat al BOIB, butlletí oficial. Núm. 067 - 28 / maig / 2016


TERMINI TANCAT