Sense termini

Departament de Presidència / Secretaria General


Informació del tràmit
Secretaria General del Consell Insular de Mallorca
C. Palau Reial, 1, 1a. planta
07001 Palma
Telèfon: 971173 790
Adreça electrònica: pciutadana@conselldemallorca.net


 
Què són les entitats de participació ciutadana?


El Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca considera entitats de participació ciutadana les associacions no lucratives, legalment constituïdes, amb domicili social a qualsevol municipi de Mallorca i que tenen com a objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de l'illa de Mallorca.


 
Associacions sense ànim de lucre que tenguin el domicili social a qualsevol municipi de Mallorca i que tenguin, entre els objectius, la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de l’illa de Mallorca.


 
a) Formulari de sol·licitud


b) Còpia compulsada dels Estatuts


c) Número d’inscripció en el Registre general d’associacions


d) Nom de les persones que ocupen càrrecs directius


e) Còpia del NIF


f) Certificat, lliurat per la persona que ocupa la Secretaria de l’Associació, del nombre de socis


g) Pressupost en curs de l’entitat


h) Poder validat de la persona que actua en nom de l'entitat (article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques).


Normativa que regula el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana


La participació ciutadana està regulada en el títol IV (Normes sobre participació ciutadana i associativa) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca que podeu trobar en l'apartat I.Organització del següent enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/normativa_propia


 
Sense termini.


 
Fer la solĚlicitud
Presencialment


Es pot presentar la sol·licitud a qualsevol dels registres del Consell de Mallorca.