Informació diversa sobre el Servei de Normalització Lingüística
L'Assessoria Lingüística creada l'any 1982, d'acord amb el nou marc legal democràtic, amb l'objectiu d'assessorar la corporació en matèria de llengua catalana i organitzar cursos de llengua per als funcionaris, passà a denominar-se oficialment Servei de Normalització Lingüística el 2001. Aquest Servei, que es reestructurà el 2007, està format actualment per dues seccions: la de Dinamització i la d'Assessorament.El Servei de Normalització Lingüística du a terme la seva feina en dos àmbits diferenciats:a) Àmbit intern: amb la responsabilitat de fer el tractament lingüístic habitual de la documentació generada pel personal i els diferents departaments del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen, així com intervenir en actuacions d’assessorament en relació amb la llengua catalana.b) Àmbit extern: amb la responsabilitat de dur a terme accions concretes per fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa, i propiciar i mantenir relacions amb les institucions, especialment les corporacions locals i altres entitats supramunicipals, amb l'objectiu de coordinar esforços, compartir i intercanviar experiències, i avançar conjuntament en el camí de la normalització.

Des de l'11 d'abril de 2017 Neus Munar Pastor n'és la cap.


Dades de contacte:

  • 971 219 590
  • nmunar@conselldemallorca.net
La Secció d'Assessorament s'encarrega de la part més relacionada amb els aspectes normatius (ortogràfics, gramaticals...) de la llengua. Algunes de les activitats que du a terme són la correcció dels texts que genera la institució, la fixació de models de documents i l'assessorament i la col·laboració amb altres institucions.

Si voleu contactar directament amb la Secció d'Assessorament:
  • Adreça genèrica: assessoramentling@conselldemallorca.net
  • 971 219 596 (Carme Planells)
  • 971 219 656 (Margalida Ribot)
  • 971 219 597 (Neus Bibiloni)
La Secció de Dinamització treballa per ampliar la presència del català en diferents àmbits: econòmic, social, cultural... Entre altres iniciatives, du a terme plans de millora de l'ús del català en el Consell de Mallorca i centres i organismes que en depenen; i campanyes adreçades a l'acollida lingüística de la població nouvinguda i a l'ús del català en el món de l'empresa i el treball (amb un servei en línia de correcció i traducció de documents). A més, gestiona el disseny d'accions per treballar les actituds lingüístiques del personal de la corporació, l'edició de vocabularis de temàtica i àmbits variats, campanyes i actuacions sobre drets lingüístics, cursos de perfeccionament adreçats a mitjans de comunicació i, en general, qualsevol programa que contribueixi fomentar la llengua catalana.

Si voleu contactar directament amb la Secció de Dinamització:


Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores