Actualitat

ActualitatL'IMAS aconsegueix inserir laboralment 20 usuaris de la Xarxa d'Inclusió Social (17.04.2018)


El programa d'Inserció Sociolaboral que gestiona la Fundació Social La Sapiència ha atès 52 usuaris al llarg del 2017


Usuaris que formen part del projecte
Usuaris que formen part del projecte
Un total de 20 persones, usuàries de la Xarxa d'Inclusió Social, han aconseguit la seva inserció laboral després de prendre part del programa d'Inserció Sociolaboral que du a terme l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i que gestiona la Fundació Social La Sapiència, de les 52 que han participat al programa el 2017. Aquesta dada, que correspon gairebé al 40% del total, demostra «que si es posen a l'abast els mitjans i els serveis, afloreixen les capacitats i habilitats inherents en aquestes persones, per molt deteriorada que estigui la seva situació», afirma la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Margalida Puigserver.


En el primer trimestre del 2018 ja s'ha treballat amb 10 nous usuaris, dels quals 1 ha aconseguit també la inserció.


El programa d'Inserció Sociolaboral consisteix en un programa d'inserció social i laboral de suport a la xarxa d'inclusió que té com a destinatàries aquelles persones usuàries de qualsevol dels serveis que integren la xarxa d'inclusió. En aquest sentit, i degut a les característiques personals d'aquests usuaris, els principals objectius del programa són els de treballar elements prelaborals (alfabetització, habilitats socials, higiene, cura de la salut, etc) que millorin la seva competència personal i social, així com fer tasques ocupacionals per a la millora de l'adaptació social i laboral (tallers de formació i capacitació, recerca activa de feina, etc).


Tot i que el principal objectiu del programa es podria resumir en millorar la insertabilitat de les persones usuàries, ja que degut al seu perfil presenten especial dificultats a l'hora d'accedir al mercat laboral ordinari, s'ha de destacar el fet que de les 20 persones inserides, 9 d'elles aconseguiren una feina a l'administració pública i a l'empresa privada, fora del marc de l'empresa social. Les 11 persones restants foren contractades per l'empresa d'inserció Deixalles, amb la que La Sapiència té un conveni per al desenvolupament del programa.


Per tal de poder fer un millor seguiment i donar cobertura a les necessitats dels beneficiaris, el programa es divideix en diferents fases que s'han d'anar superant per tal d'avançar en el procés d'inserció.


Els usuaris del programa són majoritàriament persones en edat activa, però socialment molt copejades, «es tracta d'individus que per si mateixos tenen molt difícil accedir a un lloc de feina en aquest mercat tan competitiu i que veuen disminuïdes les seves possibilitats reals d'inserció» afirma Puigserver.


Fases
La primera fase del programa dóna resposta a dos tipus de demanda diferents, d'una banda la necessitat econòmica puntual, per tal d'aconseguir un estalvi econòmic per diferents necessitats personals, però sense continuïtat, i d'una altra banda el triatge. Tant en un cas com en l'altre, els usuaris venen derivats pels professionals dels diferents serveis de la xarxa d'inclusió.


En el cas del triatge sí que es preveu una continuïtat en el procés d'inclusió, per la qual cosa, les persones participants en aquesta primera part del procés han d'assistir als diferents tallers dels grups d'inserció i s'han de traslladar a Casa de Família (un dels centres residencials de la xarxa d'inclusió social). Això implica un seguiment de cada una d'aquests persones amb l'objectiu d'observar la seva conducta i detectar les seves potencialitats per tal de poder continuar avançant en el procés d'inserció mitjançant la segona fase del programa.


La segona fase té com a principal objectiu la preparació de l'usuari per a la seva inclusió al mercat laboral, mitjançant l'adquisició d'eines i habilitats que els permetin accedir, i sobretot mantenir, un lloc de feina.


D'aquesta manera, els participants passen a viure a Son Ribes, un recurs residencial de La Sapiència, on conviuen en un entorn on es potencia la seva autonomia i les estratègies que afavoreixen la seva inserció social i laboral. Així, a més de treballar els hàbits laborals amb sessions d'orientació laboral, recerca activa de feina, tallers formatius i seminaris de millora del perfil laboral, es treballen també les àrees personals de cada usuari per tal de preparar-los per la vida autònoma (tasques mèdiques, cura de la seva salut, gestió de cites, etc).


La Fundació Social La Sapiència té un conveni amb la Fundació Deixalles, que fa possible que els participants en aquest procés d'inserció puguin ser contractats per l'empresa d'inserció de Deixalles, sempre i quan compleixin amb el perfil necessari per al lloc de feina.


Una vegada s'inicia la contractació d'algun dels usuaris, aquest passa a la fase tres del programa, la inserció laboral pròpiament dita. En aquest cas, els beneficiaris passen a viure al pis d'inserció Mar Sis, que també forma part de la xarxa d'inserció. A partir d'aquest moment s'elabora un pla de feina individualitzat, que inclou una supervisió econòmica, un pla d'estalvi i entrevistes de seguiment per part dels professionals del programa.


La durada de la fase tres té una durada variable, d'entre 3 i 4 mesos, ja que s'intenta que un cop passat aquest temps la persona pugui iniciar una recerca d'habitatge i deixar de formar part de la xarxa. En aquest sentit «a l'IMAS entenem l'ocupació com un element privilegiat d'integració social i apostam per desenvolupar processos d'acompanyament a la inserció sociolaboral, ja que aquesta constitueix el principal mitjà perquè persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social assoleixin unes més grans quotes d'integració i puguin dur a terme processos de recuperació personal», conclou la consellera.

Documents relacionats