Actualitat

ActualitatL’ADT informa als ajuntaments dels canvis en matèria de disciplina urbanística (13.01.2018)


Amb l’entrada en vigor de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears, la competència en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit és exclusiva de l’Agència.


L’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha fet arribar aquesta setmana una carta a la FELIB sobre el nou règim de disciplina urbanística perquè la distribueixi a tots els ajuntaments de Mallorca. El motiu és poder explicar als consistoris tots els canvis importants, pel que fa a disciplina urbanística, que introdueix la nova Llei d’urbanisme de les Illes Balears. Aquesta llei va entrar en vigor el passat 1 de gener.


En aquest sentit, la carta sol·licita als ajuntaments que facin arribar totes les denúncies entrades a l’ajuntaments que denunciïn infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit. També s’han d’enviar a l’Agència actes d’inspecció, informes i expedients d’infracció urbanística. En qualsevol cas, la documentació ha de ser de casos iniciats a partir de dia 1 de gener de 2018 o que no s’hagin resolt abans d’aquesta data. A més, tots han de ser sobre infraccions en sòl rústic protegit.  


A més, l’Agència es posa a disposició dels tècnics municipals per aclarir qualsevol qüestió relacionada amb els canvis exposats. Durant les properes setmanes, l’ADT durà a terme una jornada informativa dirigida als ajunaments. 


Aquests nous canvis només afectarien a aquells municipis que no s’han adherit a l’Agència. Actualment, hi ha 21 municipis membres de l’ADT. 


Les àrees de sòl rústic protegit són la  AANP (Àrea natural d’alt nivell de protecció), ANEI (Àrea naural d’especial interès), ARIP (Àrea rural d’interès paisatgístic) i Àrea de protecció territorial (ATP) de costes.