Actualitat

ActualitatLa Comissió de Patrimoni eleva al Ple del Consell la proposta de no declarar Bé Catalogat el monument al creuer Baleares (14.07.2017)


Es tracta d'una proposta alternativa al dictamen de la Ponència tècnica de Patrimoni del passat 12 de juliol. S'ha formulat a partir d'un vot particular que ha tingut el suport dels 8 consellers dels grups que formen part de l'equip de govern del Consell i 5 vots en contra —PP, Pi i Ciutadans—. El vot particular es fonamenta en els informes tècnics del Servei de Patrimoni Històric del Consell i de l'entitat consultiva, l'Institut d'Estudis Baleàrics, que no reconeixen valors patrimonials per declarar com a bé catalogat el monument ubicat a la plaça de Sa Feixina.


D'altra banda, la proposta de la Ponència tècnica de Patrimoni del passat 12 de juliol a favor de declarar bé catalogat Sa Feixina ha estat rebutjada per 5 vots a favor i 8 vots en contra.


 


La proposta alternativa que s'ha aprovat aquest migdia en la Comissió de Patrimoni Històric exposa que "la valoració tècnica per donar suport a la conformació objectiva d'un acord de protecció patrimonial no pot recaure en un informe jurídic, ja que les apreciacions jurídiques no poden disposar de l'abast tècnic suficient per contrarestar l'objectivació de valors patrimonials. Els informes jurídics s'han de pronunciar sobre aspectes i qüestions estrictament jurídiques, de legalitat o de procediment, però no jutjar ni realitzar apreciacions de caràcter tècnic".


 


Segons la proposta alternativa, els informes que cal observar són els emesos pels tècnics del Consell de Mallorca, per altres administracions públiques i per membres de la comunitat universitària en funcions consultives a petició de les mateixes administracions públiques. 


 


És per això que la proposta de no catalogació es basa en l'informe emès pels tècnics del Servei de Patrimoni Històric del Consell el 3 de desembre de 2015 “que proposaven la no incoació del procediment de forma degudament motivada i per extensió contrària a la protecció" de Sa Feixina com a bé d'interès cultural o bé catalogat "denegació motivada per la no apreciació tècnica de valors suficients".


 


El vot particular també es basa en l'informe del cap del Servei Tècnic de Patrimoni Històric, de juny de 2017, que no manifesta en cap moment l'existència de valors patrimonials que aconsellin la protecció com a Bé Catalogat del monument de la plaça de Sa Feixina, tot i que no descarta una possible protecció urbanística.


 


I, en tercer lloc, també se sustenta en l'informe de 3 de juliol de 2017 emès per l'Institut d'Estudis Baleàrics en les seves funcions d'òrgan consultiu, segons la Llei de patrimoni de 1998, mitjançant el qual se conclou que "no hi ha cap valor ni cultural ni artístic ni estètic que justifiqui la inclusió del que resta del Monumento a los Héroes del crucero Baleares en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears ni en el Catàleg General de Patrimoni Històric de les Illes Balears com a Bé Catalogat". A aquestes aportacions s’hi afegeixen les de l'arqueòloga municipal de l'Ajuntament de Palma i el de la catedràtica de la UIB Catalina Cantarellas. 


 


"El sumatori dels informes emesos per les esmentades administracions", afegeix la proposta, "és clarament superior i desfavorable a la protecció patrimonial del monòlit de Sa Feixina".


 


D’acord amb aquests raonaments tècnics, la proposta que s'eleva al Ple del Consell de Mallorca és la de no declarar com a Bé Catalogat el monòlit de Sa Feixina, ubicat a la plaça de Sa Feixina, del terme municipal de Palma, així com notificar aquest acord a tots els que tenen la condició d'interessats en el present expedient i comunicar-ho a l'Ajuntament de Palma.


 


Una proposta que ha sumat 8 vots a favor –els dels consellers del PSIB, MÉS i Podem, a més del vot del president de la Comissió, Francesc Miralles, i de la vicepresidenta, Mercedes Garrido- i 5 en contra –els representants del Partit Popular, Pi i Ciutadans-.


 


Ara, aquesta proposta de la Comissió de Patrimoni s'eleva a un ple extraordinari del Consell de Mallorca, que tindrà lloc dimarts 18 de juliol. Totes aquestes són passes necessàries per complir amb la tramitació administrativa d'aquest expedient, que caduca el pròxim 21 de juliol.