Programa d'ajuts econòmics per incentivar iniciatives de foment de l'activitat econòmica dins el món ruralQuè és el programa Leader+?

El programa LEADER+ és de caràcter europeu, i treballa pel desenvolupament del territori rural. Aquest és un programa d'ajuts econòmics per incentivar iniciatives de foment de l'activitat econòmica dins el món rural. Es pretén potenciar la creació de llocs de treball, millorar les condicions de vida de les persones a l'àmbit rural i fomentar el desenvolupament local sostenible. El programa implica tant a administracions públiques com a iniciatives privades amb caràcter emprenedor pel desenvolupament rural.

Aquest programa es gestiona per una entitat social territorial. En el cas de l'illa de Mallorca, el programa LEADER+ és gestionat per l’associació Mallorca Rural.

El Consell al programa LEADER+

El departament de Cooperació Local manté la vicepresidència de l'executiu de Mallorca Rural (l'entitat que gestiona el programa LEADER+ a Mallorca), així doncs, el Consell de Mallorca és un membre molt actiu dins aquest programa europeu. Igualment, el departament de Cooperació Local realitza una aportació econòmica anual pel funcionament ordinari de Mallorca Rural i per destinar als projectes subvencionats.

Per a més informació podeu consultar a la plana web de Mallorca Rural.

Convocatòria d'ajudes 2010 LEADER + Mallorca Rural


El dissabte dia 28 d'agost, és publicà en el BOIB nº 77, la convocatòria d'ajudes del Programa LEADER + Mallorca Rural, que te com objectiu el desenvolupament socioeconòmic del territori rural de Mallorca.

Podran obtenir la condició de beneficiari final els titulars de projectes que es proposin desenvolupar l’activitat subvencionable i siguin:

a) Persones físiques, que siguin empresaris individuals o vagin a ser-ho a través del projecte presentat.

b) Societats Mercantils, Societats Agràries de Transformació, Cooperatives, Societats Laborals i qualsevol altra entitat, associativa o societària, amb personalitat jurídica recollida en la legislació vigent.

c) Comunitats de béns o altres entitats de tipus comunal, que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les inversions o activitats que motiven la concessió de la subvenció. En aquests casos, els integrants de l’entitat nomenaran un representant o apoderat únic i, en document que s’incorporarà a l’expedient, manifestaran les seves respectives participacions en la cosa comuna i assumiran la seva responsabilitat solidària en les obligacions derivades de l’expedient.

d) Associacions o Fundacions de caràcter preferentment local, que no tinguin fins lucratius en els termes previstos en la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos i de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

e) Corporacions locals

L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és la zona elegible del Programa comarcal de l’illa de Mallorca al Leader 2007-2013. Aquest àmbit està integrat per els següents 36 municipis: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Puigpunyent, sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

Per més informació podeu consultar la convocatòria adjunta (BOIB nº 77, 28-08-10) o sol·licitar informació a:

- Oficina de l’Associació Mallorca Rural
Carrer d’es Cavallers, 22 – segona planta (Casal del Pere), Algaida.
Tel. 971 66 54 04

- Departament de Cooperació Local i Interior, Consell de Mallorca
Carrer General Riera, 113, Palma de Mallorca
Tel. 971 17 35 21

Documents relacionats