Què és el Programa de restauració del medi rural?
És una iniciativa, desenvolupada d'ençà de l'any 2004 dins el marc del Pla de Desenvolupament Sostenible per a Mallorca, que preveu la restauració dels molins, les sínies, les tafones, els cellers, els pous i les talaies costaneres de Mallorca.

Quins són els objectius del Programa de restauració del medi rural?

 • Conservar, restaurar i posar en valor un conjunt de béns del patrimoni historicoindustrial i, conseqüentment, evitar-ne la pèrdua.
 • Dur a terme unes restauracions respectuoses amb l'element, potenciant la utilització de les tècniques constructives i els materials tradicionals.
 • Contribuir a millorar el paisatge restaurant uns elements que n'han esdevingut identificadors.
 • Contribuir a potenciar un turisme cultural, sobretot, a l'interior de Mallorca.

Quin és l'àmbit d’actuació?

1. Molins de vent fariners:

 • Adequació de les torres d'obra i del cintell.
 • Restauració i/o construcció de la coberta tradicional (capell) i de l'antenada.

2. Molins de vent d'extracció d'aigua

 • Adequació de les torres d'obra.
 • Restauració de la maquinària (roda, caixó, bomba, etc.).

3. Molins d'aigua o hidràulics

 • Adequació del cup, l'obrador (excepte la coberta), el carcabà, i el darrer tram de la síquia d'entrada i sortida de l'aigua en el molí.
 • Restauració de la maquinària.

4. Molins de sang

 • Adequació de l'edifici i/o dependència que alberga el molí (excepte la coberta).
 • Restauració de la maquinària.

5. Sínies

 • Adequació dels elements constructius (mota, caminet, columnes, etc. ).
 • Restauració del mecanisme tant de les sínies de tipologia de cadufos, com de les de tipologia de rosari o de caixons.

6. Tafones

 • Adequació de l'edifici de la tafona i de la botiga d'oli (excepte les cobertes).
 • Restauració dels elements de producció.

7. Cellers

 • Adequació de l'edifici del celler i dels cups (excepte les cobertes).
 • Restauració dels elements tradicionals d'emmagatzematge de vi i altres estris utilitzats tradicionalment en l'elaboració d'aquest producte.

8. Pous

 • Adequació dels elements constructius (coll, brancals, etc.).
 • Restauració del mecanisme d'extracció d'aigua.

9. Talaies costaneres o torres de vigilància del litoral

 • Adequació arquitectònica de torres de defensa situades a la costa. Només s'intervindrà en aquelles torres, el grau de conservació de les quals permeti una restauració fidedigna a l'estat originari.

Quins són els destinataris del Programa de restauració del medi rural?
Poden acollir-se al programa els propietaris, públics i/o privats, de molins, sínies, tafones, cellers, pous i talaies costaneres.
Els propietaris només podran sol·licitar la restauració d’un dels esmentats elements dins cada convocatòria.

Finançament
El Consell de Mallorca es fa càrrec de la redacció dels projectes tècnics, tant pel que fa a la part arquitectònica com de la maquinària o dels elements de producció. També, s’encarrega de la direcció i l’execució de l’obra mitjançant el personal propi del Departament de Medi Ambient, mentre que els propietaris dels elements a restaurar es fan càrrec de la resta de despeses (materials, transport i abonament de llicències). Per dur a terme aquestes restauracions, el Departament de Medi Ambient compta amb un equip humà format per tècnics, una brigada de picapedrers restauradors i un taller de fusteria i ferreria, a més de la infraestructura necessària.

Assessorament tècnic
El Programa de restauració del patrimoni rural també contempla l’assessorament tècnic per a aquells propietaris que vulguin assumir-ne íntegrament l’execució i els costos de la restauració.

Per a més informació, podeu consultar la darrera convocatòria (BOIB núm. 77, de 30/05/2006)