Aquest servei permet l’accés a documents que es troben a altres biblioteques. Cal tenir en compta que generalment té un cost associat a pagar per l'usuari.


1. Usuaris


Qualsevol usuari amb el carnet de biblioteca de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.


2. Documents de préstec interbibliotecari


Documents d’altres biblioteques que no es troben al fons de la vostra biblioteca ni a cap altra biblioteca del municipi.


Aquest servei ofereix tant originals com reproduccions dels documents disponibles al fons de cada biblioteca; en el cas dels documents originals queden exclosos de préstec interbibliotecari els materials següents:


a) Obres de referència.


b) Publicacions periòdiques.


c) Novetats (durant un període de tres mesos a partir de la data de registre).


d) Obres publicades abans de 1958.


e) Tots aquells documents que determini cada biblioteca per les característiques especials, per la temàtica, pel tipus de material, per l’estat de conservació o per qualsevol altre motiu.


En aquests casos les biblioteques poden proporcionar la reproducció del document o de part del document sol·licitat, respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.


3. Sol·licituds


Heu de dirigir-vos al personal de la biblioteca, acceptar les condicions i:

 • emplenar l’imprès de sol·licitud de préstec interbibliotecari, el qual el podeu lliurar:
  • directament al taulell de la sala de lectura
  • per correu electrònic
 • o podeu emplenar el formulari en línia, si la biblioteca dóna aquesta possibilitat.

Teniu en compte que heu d'omplir un imprès o formulari per cada document sol·licitat.


4. Condicions i durada del préstec

 • El mateix usuari no pot tramitar més de dues sol·licituds a la vegada.
 • Les condicions d’ús i la durada del préstec són les que determina la biblioteca proveïdora.
 • La biblioteca on es fa la sol·licitud és sempre el punt de recollida i de devolució del document prestat.


Pel que fa a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca les condicions comunes són:

 • Els documents disponibles en préstec es poden consultar fora de la biblioteca receptora.
 • Així mateix, i a criteri de cada biblioteca, els documents que tenen la condició de «Consulta en sala» no estan exclosos del préstec interbibliotecari sempre que la biblioteca sol·licitant respecti l’esmentada condició.
 • La durada del préstec és d’un mes (o 30 dies naturals) a partir de la sortida del document de la biblioteca prestatària.
 • Els usuaris poden sol·licitar la renovació del préstec (fins a un màxim de 20 dies), sempre que el document en préstec no hagi estat reservat per un altre usuari o biblioteca, i sempre que la petició de renovació es faci dins el termini de préstec establert.
 • Els documents prestats es poden reservar. Es forma així una llista d’espera i els préstecs es fan cronològicament.

5. Tarifes i forma de pagament


Què heu de pagar?

 • Les despeses d’enviament des de la biblioteca proveïdora. L'enviament entre biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca és gratuït.
 • Les despeses de devolució a la biblioteca proveïdora. La devolució entre biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca és gratuïta.
 • Les reproduccions sol·licitades.

Com heu de pagar?


Com ho indiqui la biblioteca.


6. Incompliment de la normativa i responsabilitats

 • Heu de tornar els documents prestats a la biblioteca dins el termini establert. En cas contrari, no us tramiten noves peticions fins que feis la devolució.
 • En cas de pèrdua o de deteriorament d’un document, l'heu de restituir per un de la mateixa edició. Si l’obra que heu de retornar està exhaurida, l'heu de reemplaçar per una altra de similar que la biblioteca prestatària us ha de proposar. També teniu la possibilitat de pagar la taxa municipal corresponent.
 • L’incompliment de les normes és motiu d’exclusió del servei de préstec interbibliotecari.
 • Si no recolliu el document sol·licitat en el termini de 3 dies, el préstec de l’esmentat document queda suspès.

Biblioteques que ofereixen el servei:


Consulta-ho al personal de la biblioteca.

1. Usuaris


Altres biblioteques i centres de documentació.


2. Documents de préstec interbibliotecari

 • Originals
 • Reproduccions del document o de part del document sol·licitat, respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

3. Documents originals exclosos de préstec interbibliotecari


a) Obres de referència.


b) Publicacions periòdiques.


c) Novetats (durant un període de 3 mesos a partir de la data de registre).


d) Obres publicades abans de 1958.


e) Tots aquells documents que determini cada biblioteca per les característiques especials, per la temàtica, pel tipus de material, per l’estat de conservació o per qualsevol altre motiu justificat.


4. Sol·licituds


Podeu sol·licitar-les:

 • En línia, si la biblioteca dóna aquesta possibilitat
 • Emplenant aquest imprès i fer-lo arribar mitjançant:
   • Correu electrònic
   • Correu postal
   • Fax
 • A través del Programa de Gestió de Préstec (per a biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca)

5. Resposta i tramitació del préstec

 • La biblioteca confirma el préstec i informa sobre les condicions i el preu d’aquest servei.
 • La biblioteca sol·licitant fa el pagament de la tarifa de la biblioteca que pertoca i envia el justificant d’ingrés.
 • Finalment, la biblioteca envia el document en préstec.

6. Responsabilitats de la biblioteca sol·licitant

 • Vetllar pel bon ús dels documents prestats i per l’acompliment de les condicions d’ús establertes en el préstec.
 • Tornar el document dins el termini establert.
 • Fer-se responsable de la pèrdua o del deteriorament del document prestat.
 • L’incompliment de les normes és motiu d’exclusió del servei de préstec interbibliotecari.

7. Condicions del préstec

 • Es presta un màxim de dos documents a la vegada.
 • Heu d’enviar una sol·licitud per a cada document.
 • La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir de la sortida del document.
 • El podeu renovar per 20 dies més, sempre que el document no tengui cap reserva.
 • Per a obres de «Consulta en sala», heu de fer la consulta a les dependències de la biblioteca sol·licitant.
 • Heu de fer les devolucions per correu certificat, amb el material degudament empaquetat.
 • Aquest servei no és gratuït. Les despeses d’enviament, de devolució i l'import de les reproduccions van a càrrec de la biblioteca sol·licitant.
 • El préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca és gratuït, excepte el cost de les reproduccions.


Biblioteques que ofereixen el servei:


Consultau-ho al personal de la biblioteca.