El patrimoni bibliogràfic de Mallorca es troba dipositat a diferents biblioteques, tant públiques com privades. Una gran part ha estat catalogat i digitalitzat en diferents projectes. El podeu consultar a les bases de dades dels projectes següents:


Hispana
Consell de MallorcaHispana ››

Reuneix les col·leccions digitals d'arxius, biblioteques i museus d'acord amb la Iniciativa d'Arxius Oberts que promou la Unió Europea. Constitueix un agregador de continguts de les bases de dades de col·leccions digitals.


BVPatrimonioH
Consell de MallorcaBiblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic ››

Projecte cooperatiu del Ministeri de Cultura i de les comunitats autònomes amb l'objectiu de difondre mitjançant facsímils digitals col·leccions de manuscrits i de llibres impresos que formen part del patrimoni històric espanyol.


BVPrensaH
Consell de MallorcaBiblioteca Virtual de Premsa Històrica ››

Projecte cooperatiu del Ministeri de Cultura, de les comunitats autònomes i d'altres institucions de caràcter científic o cultural, com ateneus, fundacions, universitats i, fins hi tot, empreses periodístiques que perviuen a partir de capçaleres fundades el segle XIX o principi del segle XX. Es tracta, en la seva majoria, de col·leccions úniques d'interès per als investigadors i per al públic en general, de temàtica variada i que abasten un període històric que es remunta al final del segle XVIII.


Consell de MallorcaCatàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol ››

Descripció i localització de llibres i d'altres fons bibliogràfics, dipositats a biblioteques i a institucions espanyoles públiques o privades, que per antiguitat, singularitat o riquesa formen part de patrimoni històric espanyol.


Europeana
Consell de MallorcaEuropeana ››

Europeana és un punt únic d'accés a milions de llibres, arxius, pel·lícules, pintures i objectes de museu que han estat digitalitzats a tota Europa. És una font autoritzada d'informació procedent de les institucions culturals i científiques europees.