Temes que us poden interessar


ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONSEl Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de 23 de desembre de 2016, va aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions.Així mateix, va acordar sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí.–BOIB núm. 163, de 29.12.2016-Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació, per la qual cosa i, d’acord amb el que va acordar el Ple, l’acord ha esdevingut definitiu i s’ha publicat íntegrament el text en el BOIB núm. 21, de 18.02.2017.Podeu consultar el text de l’Ordenança a l’espai Normativa pròpia de la seu electrònica del Consell de Mallorca.