MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES, PER A L'ANY 2013.
BOIB Núm.195 de 29-12-2012


Art. 4rt.- TARIFA.


La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes:SERVEIS
COST UNITARI (€)
1 Inspecció periòdica vehicles pesants 35,60
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,47
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,45
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 12,88
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 34,78
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 17,53
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,02
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 122,75
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,42
10 Desplaçament [p = 53,71€ + (n-1) * 5,38€] variabel segons n*
11 Pesatge
3,75

12 Segones inspeccions pesants 10,68
13 Segones inspeccions lleugers 8,54
14 Segones inspeccions turismes 6,44
15 Segones inspeccions motocicletes 3,86
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel
10,43

17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 5,26
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,29
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,43
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 12,88
21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o d'importació 124,45
22 Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles històrics 100,85
23 Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per representant oficial i per canvi de matricula espanyola 43,58
24 Reformes d'importància amb projecte 26,69
25 Reformes d'importància sense projecte 13,34
26 Duplicats de Targeta d'ITV
8,82

27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 13,95
28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,28
29 Anotació Targeta d'ITV 6,24
30 Carpeta i impresos 1,23
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,42
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,34
33 Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import màxim de 7,79 € [P = 53,71€ + (n-1) * 5,38€] variable segons n*
34 Certificats ATP 44,55

*n= nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament.


Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 25% (sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a petició de l’interessat).