Els Plans Hidrològics són instruments per a l'ordenació dels usos de l'aigua. Es basen en l'adopció d'un conjunt d'objectius sobre la satisfacció de la demanda d'aigua i sobre la preservació del medi hídric, i es concreten en directrius i normes reguladores de l'actuació administrativa.Com tot instrument d'ordenació territorial, els Plans Hidrològics fixen un marc de referència que clarifica les possibilitats d’accés al recurs i les obligacions relatives a la seva preservació, orientant les iniciatives dels municipis i dels diversos sectors interessats.

El Pla hidrològic de les Illes Balears s'ha formulat a l'empara de les determinacions que conté la Llei d'aigües i, en especial, el títol III. El contingut s'ha adaptat a les prescripcions d'aquesta Llei i a la resta de preceptes aplicables de l'ordenament estatal i autonòmic.