• Aplicació de la normativa pressupostària i comptable
  • Assistència continuada a l'actualització de la comptabilitat
  • Supervisió operacions comptables de fi/inici d'exercici
  • Assistència per calcular resultat pressupostari i romanents de tresoreria
  • Assessorament rendició de comptes
  • Assistència, implantació i utilització aplicacions informàtiques de comptabilitat
  • Assistència, supervisió i orientació manteniment de l'inventari municipal
  • Assessorament en l'aplicació de normativa reguladora de les operacions de crèdit

Contacte
C. General Riera, 111 - 07010 PALMA
Tel. 971-17 35 09 - Fax. 971-17 38 26
e-mail: sat@conselldemallorca.net