• Assessorament jurídic puntual respecte a temàtiques diverses i elaboració d'informes.
  • Garantir la prestació de les funcions de Secretaria i Intervenció a les corporacions municipals que ho necessitin.
  • Defensa judicial per a entitats locals en procediments contenciosos administratius per a municipis fins 6.000 habitants.
  • Control de l'adequació a l'ordenament jurídic d'actes i acords tramesos al Consell de Mallorca.
  • Tramitació de procediments atribuïts al Consell en matèria de règim local.
  • Recerca de personal funcionari per tribunals d'oposicions.


Informes


Us podeu descarregar aquí els informes que es van emetent des del SATM i que consideram que poden esser de major interès per a les entitats locals de l'Illa de Mallorca.


Hem començat per la present anualitat i la nostra intenció és anar ampliant aquesta relació amb els emesos en anys anteriors, de forma gradual i en sentit cronològic descendent.SAT al diaContacte