El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de febrer de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’aprovació definitiva de l’acord es va publicar al BOIB núm. 36, de dia 14 de març de 2015.


Aquests serveis mínims obligatoris són:


A tots els municipis: enllumenat públic; cementeri; recollida de residus; neteja viària; abastament domiciliari d’aigua potable; clavegueram; accés a nuclis de població; i pavimentació de vies públiques.


En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic; biblioteca pública; i tractament de residus.


DOCUMENTS:Novetat! 14-10-2015. Nota informativa- Cartell d'Obra. Tal com esta previst a l’acord d’aprovació del Pla Especial d’ajudes, i durant l’execució de les obres, les entitats locals beneficiàries de les subvencions tendran l’obligació d’adoptar les mesures pertinents perquè el contractista adjudicatari col.loqui un cartell, a peu d’obra, en un lloc visible des de la via pública, on s’indicarà l’organisme o organismes que ajuden en l’execució del projecte. El contractista es farà càrrec sempre del cost del cartell i del de la seva col.locació.Novetat! 08/10/2015. Acord de Ple d'assignació de les obres sol·licitades pels ajuntaments les ajudes aprovades en el marc del Pla Especial 2015-16 a les corporacions locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris.