Coneix les característiques del patrimoni de pedra en sec
Els marges tenen implicacions ambientals especialment remarcables en matèria de regulació hídrica, estabilització dels vessants i prevenció d’incendis forestals.
La tècnica constructiva dels murs, amb la disposició de reble abundant rere el parament millora, en el cas de pluges moderades, la capacitat d’infiltració d’aigua de la marjada i redueix l’escolament superficial i els processos d’erosió hídrica. Així mateix, molts dels camps marjats constitueixen sistemes complexos, disposats en funció de les característiques del coster, en què el gran nombre d’estructures de drenatge afavoreix el control de l’escolament i ajuda decisivament a millorar-ne l’estabilitat i a prevenir les esllavissades.
D’altra banda, l’ús agrícola de les marjades configura àrees de vegetació escassa i amb una marcada discontinuïtat horitzontal del combustible, sobretot durant l’època estival, fet que disminueix el perill d’incendi i frena la propagació del foc. Aquest aspecte resulta especialment significatiu a l’hora d’establir perímetres de seguretat, sobretot a les proximitats de les zones habitades.
L’abandonament de la pràctica agrícola, a més d’incrementar el risc d’incendi, determina la manca de manteniment dels marges i de les estructures de drenatge, de manera que augmenta la probabilitat d’efectes negatius en el cas de pluges abundants.