Informació de les proves per obtenir els títols oficials de coneixement de català que organitza el Govern de les Illes BalearsLa competència lingüística dels parlants es mesura amb sis nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA, que abracen des d'estadis inicials d'aprenentatge de la llengua fins al domini

Actualment, d’acord amb el marc de referència per a l'avaluació de llengües modernes del Consell d'Europa, hi ha sis nivells per descriure i mesurar la competència lingüística dels parlants. Els nivells són A1, A2, B1, B2, C1, C2 i abracen des d'estadis inicials d'aprenentatge de la llengua fins al domini. Els continguts lingüístics i funcionals de cada nivell són els següents:


Certificats de català


S’expedeixen dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i el de coneixements específics. Els certificats de coneixements generals són els següents: A2, B1, B2, C1 i C2. El certificat de coneixements específics és el següent: Llenguatge administratiu (LA).Per acreditar cada un dels nivells dels certificats de llengua catalana s’ha de superar una prova. Per conèixer els objectius, l’estructura i la valoració de la prova i per tenir informació sobre els requisits necessaris per inscriure-s’hi i formalitzar la inscripció, consultau els opuscles de cada un dels certificats, els quals també inclouen un model de prova amb el solucionari i bibliografia i recursos per poder-la preparar.

CERTIFICAT DE NIVELL A2
Acredita que el parlant té un domini de la llengua, tant oral com escrit, que li permet resoldre situacions habituals bàsiques de comunicació.CERTIFICAT DE NIVELL B1 (equivalent a l'anterior certificat A)
Acredita que el parlant és capaç de fer front a situacions comunicatives sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci, tant oralment com per escrit.CERTIFICAT DE NIVELL B2 (equivalent a l'anterior certificat B)
Acredita que el parlant té prou domini de la llengua, tant oralment com per escrit, per afrontar situacions comunicatives de temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.CERTIFICAT DE NIVELL C1 (equivalent a l'anterior certificat C)
Acredita que el parlant és competent lingüísticament per resoldre situacions comunicatives, tant orals com escrites, sobre temes complexos. És capaç de comprendre missatges i de construir-ne, amb fluïdesa i espontaneïtat, i amb un domini de les estructures organitzatives i dels mecanismes de cohesió.CERTIFICAT DE NIVELL C2 (equivalent a l'anterior certificat D)
Acredita que el parlant té un domini, tant oral com escrit, de la llengua que li permet afrontar situacions lingüístiques comunicatives sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.CERTIFICAT DE NIVELL LA, DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU (equivalent a l'anterior NIVELL E)
El certificat de nivell LA, de coneixements específics de llenguatge administratiu, acredita que el parlant és competent lingüísticament per comprendre els textos administratius usuals i d’elaborar-los amb adequació i correcció.

· LA opuscle i model de provaEnllaços
Equivalències


Taula d'equivalències entre els nous nivells i els antics

NIVELLS NOUS NIVELLS ANTICS (fins a 2011)
B1 A
B2 (nivell avançat) B
C1 (nivell de domini funcional efectiu) C
C2 (nivell de domini) D
LA (llenguatge administratiu) E

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i JoventutHomologacions. Exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanesInscripcions als exàmens

En obrir-se el període d'inscripció, podreu formalitzar la inscripció a les proves, entre d'altres, a les següents institucions:


· Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca:
Centre Cultural la Misericòrdia. Via Roma, 1. 07012 Palma.
Tel.: (34) 971 219 581. Fax: (34) 971 219 640

· Direcció General de Política Lingüística (Govern Balear):
C. d'Alfons el Magnànim, 29. 07004 Palma.
Tel.: 971 177 634.