Temes que us poden interessarInformació diversa sobre el Servei de Normalització Lingüística
L'Assessoria Lingüística creada l'any 1982, d'acord amb el nou marc legal democràtic, amb l'objectiu d'assessorar la corporació en matèria de llengua catalana i organitzar cursos de llengua per als funcionaris, passà a denominar-se oficialment Servei de Normalització Lingüística el 2001. Aquest Servei, que es reestructurà el 2007, està format actualment per dues seccions: la de Dinamització i la d'Assessorament.El Servei de Normalització Lingüística du a terme la seva feina en dos àmbits diferenciats:a) Àmbit intern: amb la responsabilitat de fer el tractament lingüístic habitual de la documentació generada pel personal i els diferents departaments del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen, així com intervenir en actuacions d’assessorament en relació amb la llengua catalana.b) Àmbit extern: amb la responsabilitat de dur a terme accions concretes per fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa, i propiciar i mantenir relacions amb les institucions, especialment les corporacions locals i altres entitats supramunicipals, amb l'objectiu de coordinar esforços, compartir i intercanviar experiències, i avançar conjuntament en el camí de la normalització.

Des de l'11 d'abril de 2017 Neus Munar Pastor n'és la cap.


Dades de contacte:

  • 971 219 590
  • nmunar@conselldemallorca.net
La Secció d'Assessorament s'encarrega de la part més relacionada amb els aspectes normatius (ortogràfics, gramaticals...) de la llengua. Algunes de les activitats que du a terme són la correcció dels texts que genera la institució, la fixació de models de documents i l'assessorament i la col·laboració amb altres institucions.

Si voleu contactar directament amb la Secció d'Assessorament:
  • Adreça genèrica: assessoramentling@conselldemallorca.net
  • 971 219 596 (Carme Planells)
  • 971 219 656 (Margalida Ribot)
  • 971 219 597 (Neus Bibiloni)
La Secció de Dinamització treballa per ampliar la presència del català en diferents àmbits: econòmic, social, cultural... Entre altres iniciatives, du a terme plans de millora de l'ús del català en el Consell de Mallorca i centres i organismes que en depenen; i campanyes adreçades a l'acollida lingüística de la població nouvinguda i a l'ús del català en el món de l'empresa i el treball (amb un servei en línia de correcció i traducció de documents). A més, gestiona el disseny d'accions per treballar les actituds lingüístiques del personal de la corporació, l'edició de vocabularis de temàtica i àmbits variats, campanyes i actuacions sobre drets lingüístics, cursos de perfeccionament adreçats a mitjans de comunicació i, en general, qualsevol programa que contribueixi fomentar la llengua catalana.

Si voleu contactar directament amb la Secció de Dinamització:


Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores