Elaborats per la FEMP en matèria de residus i neteja viàriaLa FEMP ha elaborat un model tant d'una ordenança com d'un Plec tipus de Prescripcions Tècniques sobre gestió de residus de competència local, per poder servir de model i guia a les entitats locals a l'hora d'adaptar les seves respectives ordenances o al moment d'adjudicar nous contractes de gestió d'aquests residus.


El Plec, si bé pot ser útil per a qualsevol entitat local, en la mesura en què incorpora criteris bastants estàndard i extensibles a una gran tipologia d'entitats, va dirigit principalment a servir de model a entitats amb una població superior a 10.000 habitants.


El Plec contempla tant el servei de recollida de residus com el de neteja viària, perquè s'ha considerat que són dos serveis que guarden gran interrelació i que, de fet, solen ser objecte d'adjudicació conjunta. No obstant això, les prescripcions d'un i un altre servei apareixen clarament diferenciades, per la qual cosa podrien servir també com a model per a l'adjudicació de cada servei de forma independent.


Pel que fa al servei de recollida de residus, el Plec abasta té en compta tant els residus domèstics com els residus comercials no perillosos, motiu pel qual s'ha optat per referir-se a tots dos com a “residus municipals”.