Codi LER 17 Residus de construcció i de demolició (s'hi inclou la terra excavada de zones contaminades)
Els RCD són tots els inclosos en la categoria 17 de la Llista europea de residus.

Podeu reutilitzar in situ els RCD inerts RCD inertes, portes i finestres d'enderrocs, rajoles i teules recuperades (no podeu reutilitzar ni plàstics, ni residus perillosos...). Consultar amb el director de l'obra .

Els RCD d'obres menors es consideren residus municipals i els podeu dipositar al parc verd/deixalleria del vostre ajuntament.


Els RCD procedents d'obres majors han de complir la normativa corresponent (clicau Fiances de residus de construcció i de demolició (RCD)) i els heu de dur mitjançant un transportista autoritzat a les plantes del servei públic (MAC Insular) emplenant el contracte per després obtenir el certificat d'entrega de residus per recuperar la fiança dipositada.

CTP (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> PT (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> venda d'àrid reciclat (CIM/MAC Insular: Mallorca) + pedreres (Mallorca)

Procés de tractament de RCD
Se cerca el reciclatge del 100 % dels enderrocs que entren a planta, tant dels enderrocs nets, que únicament porten el material petri (formigó, ceràmiques), com dels enderrocs bruts, mesclats amb material no petri, com fusta, plàstics i metalls, entre d’altres.


Al control d’entrada una bàscula registra automàticament les dades (pes i matrícula) i l’autorització del promotor, per relacionar els residus a una llicència d’obra (així quan finalitzi l’obra es farà el certificat d’entrega de RCD a Mac per poder recuperar la fiança dipositada a l’inici de l’obra al Consell de Mallorca).


Hi ha un pretractament del RCD amb impropis en què se separen els materials impropis i RCD superiors a 40 cm i, una vegada obtinguts els impropis, se’n separen els materials no aptes per produir ecograva.


Aquest pretractament és l’únic que es fa pels RCD als centres de pretractament i transferència (CTP) de Mac Insular, SL i llavors es transporten a una de les plantes de tractament (PT) de Mac Insular.


Després els residus es dirigeixen a un procés industrial amb el qual es neteja el material. Hi ha diverses etapes per retirar els altres impropis menors de 40 cm que hi pugui haver amb els RCD:


- els metalls magnètics (ferro, acer),


- els materials lleugers (plàstics i papers),


- els metalls, els plàstics i les fustes,


- i una separació balística per acabar de netejar l’àrid reciclat


Aquí podeu veure el procés de les plantes de tractament dels RCD.


Després d’aquest procés s’obté una àrid reciclat. Per adquiri-ne s'ha de signar el conveni entre el promotor de l'obra i Mac Insular

S'obté àrid reciclat de les fraccions següents:

  • Àrid reciclat de 0-15 mm
  • Àrid reciclat de 0-8 mm
  • Àrid reciclat de 8-40 mm

Per adquirir àrid reciclat heu de firmar un conveni abans de recollir-lo a les plantes del servei públic (MAC Insular).