Al PDSGRCDVPFUM es defineixen com els residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats...) no poden ser objecte de recollida ordinària, com per exemple, matalassos, somiers, mobles i altres estris rebutjats.

Pensau a reparar abans de tirar. Pensau que si són objectes útils, els podeu donar una segona vida. Podeu donar-los a entitats solidàries (algunes amb recollida a domicili ) i/o vendre'ls a mercadets.

Si us voleu desprendre d'un residu voluminós, l'heu de dur al parc verd/deixalleria del vostre ajuntament o podeu fer ús del servei de recollida de mobles i d'altres residus, que depèn de cada ajuntament.


També el podeu lliurar a les plantes del servei públic (MAC Insular), n'heu d'abonar les tarifes corresponents.

Parc verd/deixalleria (Ajuntament: Mallorca) -> CTP (CIM/MAC Insular: Mallorca) -> PT (CIM/MAC Insular: Mallorca) ->Fundació Deixalles (Mallorca): mobles recuperats + recuperadors/gestors autoritzats (Mallorca) + planta incineradora (CIM/TIRME: Mallorca): resta
Els RV (mobles, matalassos, somiers...) es recepcionen a les plantes de MAC Insular que és l'empresa concessionària del servei públic del PDSGRCDVPFUM. Es classifiquen i es traslladen a la Planta de Tractament 1 (PT1) de Bunyola, on se'n fa el tractament final.

  • Els mobles que es poden reutilitzar o reparar se separen i es destinen al taller de reparació de la PT1, des d'on es destinen a la Fundació Deixalles per vendre'ls.
  • Se separen:
    • els materials valoritzables (alumini, acer inoxidable, coure, ferro, llautó, plom, altres metalls, plàstics...), que es venen i els ingressos es reverteixen a tarifa;
    • els residus perillosos, que es lliuren a gestors per tractar-los.
  • La resta es tritura i es destina a la planta incineradora per a la valorització energètica.
Aquí podeu veure les dades de la gestió interna dels RV (tones a gestors, recicladors, rebuig a TIRME, ingressos per vendes ...)