Restes d'animals morts i d'escorxadors (inclosos MER)


Són tots els cadàvers i les restes d'animals terrestres i marins morts, sigui quina sigui la procedència, així com els residus dels productes derivats de les restes, tractats a escorxadors i a la indústria càrnica en general. Aquests residus també es coneixen com a SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) en terminologia estatal.


S'hi inclouen els materials específics de risc (MER) i aquests residus es refereixen als cadàvers o a les parts del cap, de la medul·la espinal i a les flegmes dels ovins, bovins i caprins.

Les deixalles d'origen animal corresponents a animals domèstics es consideren residus domèstics, per tant, la recollida és competència municipal i cada ajuntament n'ha d'establir els procediments específics de recollida.


Si es generen en activitats econòmiques, els productors o les empreses transportistes autoritzades els han de transportar a la planta concesionària del servei públic de residus de Mallorca, TIRME SA, o d'altres gestors autoritzats per tractar aquests residus.


Els residus MER s'han de lliurar de forma separada i han de complir una normativa pròpia.

Planta incineradora (CIM/TIRME: Mallorca) / abocador final o de coa (CIM/TIRME: Mallorca)
Es tracten a la planta incineradora.

La Llei 13/2012 del Parlament Balear modifica puntualment el PDSGRUM introduint la possibilitat d'eliminació dels residus d'origen animal que no puguin ser tractats a la planta incineradora per motius de capacitat física d'admissió, als abocadors degudament autoritzats a tal efecte. Es refereixen a cadàvers de grans animals com cavalls o peixos que a causa del seu volum no poden ser introduïts a la sitja d'admissió dels forns d'incineració.

Els diferents mètodes de tractament que són acceptats per la normativa vigent estan definits al Reglament CE 1069/2009 de la Unió Europea