Llots del tractament de les aigües residuals urbanes (codi LER 190805)Són els llots residuals resultants de tot tipus d'estacions depuradores d'aigües residuals domèstiques, urbanes o similars, així com els procedents de fosses sèptiques i d'altres instal·lacions semblants, utilitzades per al tractament de les aigües residuals d'ús domèstic.


Es corresponen amb el codi LER 190805: llots del tractament de les aigües residuals urbanes.

Compostatge/metanització-> assecatge solar ->incineració/metanització -->compostatge/planta d'assecatge solar -> planta incineradora
Planta d'assecat solar
Planta d'assecat solar
Els llots de les estacions depuradores d'aigües residuals que s'entreguen al servei públic insularitzat del PDSGRUM han de tenir un grau d'humitat inferior al 80%.


Els tractaments dels llots es fa d'acord al seu origen i condicionament:


Llots no digerits:

 • Plantes de compostatge d'Ariany/Felanitx/sa Pobla (0 tones desde novembre de 2011)
 • Metanització -> planta d'assecatge solar (25% d'humitat a la sortida) -> planta incineradora
 • Metanització -> planta de compostatge Son Reus

Llots digerits:

 • Plantes de compostatge Calvià o Son Reus
 • Planta d'assecatge solar (25% de reducció del grau d'humitat) -> planta incineradora

Aquí podeu consultar les tones de llots tractades a cada planta.


Els diferents mètodes de tractament acceptats per la normativa vigent venen definits al Reglament CE 1069/2009 de la Unió Europea.


D'acord al PDSGRUM la posada en funcionament de nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels municipis serà consensuat amb Consell de Mallorca per tal de comprovar que el sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de tractament previstes en el present pla director sectorial.

Dels llots tractas a les plantes de compostatge s'obté:

 • Compost, que es ven per a la reutilització al sector agrícola
 • Rebuig que es tracta a la Planta Incineradora

Dels llots tractats a la planta d'assecatge solar + planta incineradora s'obté:

 • Energia elèctrica parcialment neta: 50% exempta d'emissions de CO2

Dels llots tractats a la Planta de metanització s'obté:

 • MET, material metanitzat, que es destina a la Planta de Compostatge i/o a la Planta de Secat Solar
 • Gas que es destina a la Planta incineradora
 • Aigua residual

Compost de Mallorca tipus I i tipus III. Tipologia: 6002 esmena orgànica compost


Preu: 3 €/m3 . Tel. per compres: 971 212 933 (TIRME).


Recomanacions per aplicar el COMPOST:

 • Abans de passar a recollir el compost, n'heu de fer una reserva per teèfon +34 971212933 (pot haver-hi llista d'espera)
 • Necessitau transport propi. Comprovau que el contenidor estigui net.
 • L'espai on enmagatzemau el compost ha d'estar lliure d'enderrocs per evitar-ne la contaminació.
 • Us recomanam unes dosis de 10 tones/ha/any per no sobrepassar la transmissió de metalls i excés de nutrients al subsòl
 • Repartiu uniformement el compost uns 20 dies abans de sembrar.
 • Convé regar tota la superfície homogèniament la primera setmana.
 • Cal no aplicar-lo directamentt a la planta de forma localitzada i sense respectar el temps d'espera, així evitareu reaccions adverses.
 • El compost tipus A és més adequat per a jardineria ja que està més estabilitzat i no és tan ric amb matèria orgància. El de tipus B s'aconsella per a cultiu hortícola i de fruiters ja que és més ric en matèria orgànica.
 • Convé, després de sembrar, fer els tractaments de cura habituals.