Parcs verds/deixalleries i/o serveis de recollida municipal de mobles i d'altres residusSi voleu rebre informació sobre el parc verd/deixalleria del vostre municipi i/o el servei de recollida municipal de mobles i d'altres residus, contactau amb el vostre ajuntament, que té la titularitat dels parcs verds/deixalleries i la competència de la recollida dels residus municipals.


A més dels residus que es recullen selectivament, envasos lleugers i de vidre, paper/cartó, matèria orgànica i de rebuig que es dipositen en els contenidors específics, també podeu dipositar aquells residus municipals en els contenidors correponent que cada ajuntament disposa com a titular dels parcs verds:

  • Residus perillosos (piles i bateries usades, residus líquids, corrosius o incandescents, olis minerals, pots metàl·lics de pintures i de productes químics...)
  • Olis vegetals (de cuina)
  • Roba
  • Restes de poda
  • Mobiliari voluminós (armaris, somiers, matalassos, miralls...)
  • Aparells elèctrics o electrònics voluminosos (geleres, frigorífics i altres electrodomèstics grans...)
  • Aparells elèctrics i electrònics petits (exprimidors, eixugadors, microones...)
  • Residus o enderrocs procedents d'obres menors

Consultau amb el Govern altres residus que disposen d'un sistema integrat de gestió (SGS) que obliga els productors a fer-ne una recollida específica, com per exemple:

  • Medicaments: SIGRE (dipositau els residus a les farmàcies)
  • Productes fitosanitaris: SIGFITO (dipositau els residus als magatzems i als distribuïdors)

Servei de recollida municipal de mobles i d'altres residus (consultau el vostre ajuntament)
                   
Parc verd
Electrodomèstics (RAEE)
Juguetes
Matalassos
                   
Mobles
Petits electrodomèstics
Objectes (no envasos)
Televisors
                   
Bombetes
Vidres plans
Piles
Miralls
              
Pots de pintura
Pots prod. químics
RCD obra menor