Només el que no es pot reciclar
Clicau la imatge per ampliar-la
Clicau la imatge per ampliar-la
Llosques, compreses, bolquers, pols d'agranar, bolígrafs i llapis usats, fregalls....

No va al contenidor de rebuig tot el que es pot separar i reciclar en altres contenidors de recollida selectiva, de paper/cartó, d'envasos lleugers, d'envasos de vidre o en contenidors específics al parc verd i/o deixalleria o en el servei de recollida municipal de mobles i d'altres residus.
Clicau la imatge per ampliar-la
Clicau la imatge per ampliar-la
Van al parc verd, per exemple, geleres i altres electrodomèstics grans i petits, residus de construcció i demolició procedents d'obres menors, olis vegetals i minerals, piles i bateries usades, residus líquids, corrosius o incandescents...

L'any 2015 el 15.17 % de paper/cartó + el 5.87 % d'envasos de vidre + el 12.73 % dels envasos lleugers + el 10.94 % de la fracció orgànica es varen dipositar al contenidor de rebuig. Si s'hagués separat selectivament en els contenidors respectius, el rebuig hagués disminuït un 44.71 %.
Si reduïu, reutilitzau, separau per reciclar, etc., estalviau recursos energètics i de matèries primeres.

Estacions de transferència (CIM/TIRME: Mallorca) -> planta incineradora (CIM/TIRME: Mallorca) -> valorització de la part fèrrica -> abocador de cendres i planta de tractament d'escòries (CIM/TIRME: Mallorca) -> energia elèctrica

Procés de la Planta Incineradora
El rebuig es destina a una de les 5 estacions de transferència (ET) que hi ha a Mallorca. D'allà i dels pobles pròxims a Son Reus (que no tenen ET devora) es destinen a la planta incineradora, emplaçada a Son Reus i gestionada per l'empresa concessionària del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (PDSGRUM), que és TIRME.


La planta incineradora té 2 línies de la primera que es va construir i altres dues de la nova.


Aquí podeu veure el procés de incineració.


Del procés de la incineració s'obtenen els residus d'ncineració definits al codi LER 1901 de l'Ordre MAM/304/2002.


En el codi LER 1901 de l'Ordre MAM/304/2002 es defineixen els residus d'incineració.


S'obté energia elèctrica (una part es fa servir per alimentar la mateixa planta incineradora i l'altra es ven a l'empresa elèctrica), cendres (se cimenten i es dipositen a l'abocador de cendres de Son Reus) i escòries (es destinen a la planta d'escòries de Son Reus).Documents relacionats
Documents