Restes orgàniques
Cliclau la imatge per ampliar-la
Cliclau la imatge per ampliar-la
Restes de verdura, fruita, peix, carn i ossos, marro de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes petites de flors, de plantes i de poda, serradís de fusta natural, closques de fruits secs, d'ous i de mariscs, papers de cuina i torcaboques de paper usats, mocadors de paper...

Clicau la imatge per ampliar-la
Clicau la imatge per ampliar-la
Bolquers i compreses, excrements d'animals, restes d'agranar, bosses d'aspiradora, llosques de cigarrets, taps de suro, xiclets...

L'any 2013 el 32 %, l'any 2014 el 20% i l'any 2015 el 11% del contingut dipositat al contenidor de rebuig ha estat fracció orgànica susceptible d'haver-se recollit selectivament i d'haver-se reciclat.

La matèria orgànica és la fracció més important en pes dels residus que generam, i a diferència de les altres la podem tractar directament a casa fent compost que després podrem utilitzar com adob pel nostre jardí, hort...

Les composteres domèstiques són una sol·lució ideal per minimitzar la producció de residus


FORM


Es separa per reciclar

No es separa i s'incinera*
% reciclatge/


generació*

2013 13628 150875 8
2014 15452 101225 13
2015 17061 63845 21
* Dades en tones:dels resultats de les caracteritzacions d'ECOEMBES a la incineradora i de les dades d'entrada a TIRME (empresa concessionària en tractament de residus urbans del Consell de Mallorca)
No està inclosa la fracció resta de jardí i poda

Planta de metanització (CIM/TIRME: Mallorca) / planta de compostatge (CIM/TIRME: Mallorca)

Procés de metanització
La FORM es pot tractar a la planta de metanització o a una de les plantes de compostatge més propera al punt d’origen (PI Ses Veles o Calvià):


A la planta de metanització:

 • Des del mes de març de 2012 s’hi tracta tota la FORM.
 • S’hi produeix biogàs a partir de la fermentació dels residus orgànics obtinguts de la recollida selectiva municipal i dels residus de productors específics. La transformació que pateix la matèria orgànica en presència d’humitat i en ambients sense oxigen fa que es degradi i que es produeixin gasos, majoritàriament gas metà (utilitzat com a combustible per generar energia elèctrica). La matèria resultant (digestat o MET) és dirigida a les plantes de compostatge. I l’aigua residual no reutilitzada es destina a una unitat de depuració per usar-la posteriorment.

A la planta de compostatge:

 • El compostatge de la fracció orgànica (FORM) i llots EDAR barrejats amb material estructurant (podes, serradures, ...) és un procés de fermentació natural amb presència d’oxigen i a elevades temperatures (al voltant dels 60 -70 graus), així es destrueixen els gèrmens, paràsits i les males herbes i s’obté un producte final anomenat compost que es pot usar com abonament orgànic.
 • Les plantes de Marratxí (Ca’n Canut) i de Calviá són de compostatge de fracció orgànica de recollida municipal.
 • Les d’Ariany, Felanitx, Sa Pobla (0 tones entrades des de març de 2012) i Calvià estan dissenyades per tractar llots procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).

Aquí podeu consultar les tones de FORM entrades i tractades a cada planta.


D’acord al PDSGRUM, posar en funcionament nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels municipis ha de ser consensuat amb el Consell de Mallorca, que ha de comprovar que el sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de tractament previstes en el pla director sectorial.


De les plantes de compostatge s'obté:

 • Compost, que es ven per a la reutilització al sector agrícola
 • Rebuig que es tracta a la Planta Incineradora

De la planta de metanització s'obté:

 • MET, material metanitzat o digest, que es destina a la Planta de Compostatge i/o a la Planta de Secat Solar
 • Gas que es destina un motor de biogas i a la Planta incineradora
 • Rebuig, els residus impropis, que es destinen a la Planta incineradora
 • Aigua residual

Compost de Mallorca tipus I i tipus III. Tipologia: 6002 esmena orgànica compost


Preu: 3 €/m3 . Tel. per compres: 971 212 933 (TIRME).


Recomanacions per aplicar el COMPOST:

 • Abans de passar a recollir el compost, n'heu de fer una reserva per teèfon +34 971212933 (pot haver-hi llista d'espera)
 • Necessitau transport propi. Comprovau que el contenidor estigui net.
 • L'espai on enmagatzemau el compost ha d'estar lliure d'enderrocs per evitar-ne la contaminació.
 • Us recomanam unes dosis de 10 tones/ha/any per no sobrepassar la transmissió de metalls i excés de nutrients al subsòl
 • Repartiu uniformement el compost uns 20 dies abans de sembrar.
 • Convé regar tota la superfície homogèniament la primera setmana.
 • Cal no aplicar-lo directamentt a la planta de forma localitzada i sense respectar el temps d'espera, així evitareu reaccions adverses.
 • El compost tipus A és més adequat per a jardineria ja que està més estabilitzat i no és tan ric amb matèria orgància. El de tipus B s'aconsella per a cultiu hortícola i de fruiters ja que és més ric en matèria orgànica.
 • Convé, després de sembrar, fer els tractaments de cura habituals.