Envasos de vidre buits (sense taps, ni tapes, ni xapes)

SÍ va al contenidor VERD
Envasos de vidre: botelles, flascons, pots...

REcomanacions:
  • Separa dels envasos de vidre les tapes, taps i suros.
  • Buida i neteja els envasos de vidre abans de llençar-los.
NO va al contenidor VERD
NO va al contenidor VERD
NO: bombetes, tubs fluorescents, restes de ceràmica, pots buits de medicaments, miralls, vidres plans...


Els envasos de vidre retornables no s'han de dipositar al costat dels no retornables ja que tenen el seu propi sistema de recollida.

L'any 2013 el 5 %, l'any 2014 el 4% i l'any 2015 el 5.87% del contingut dipositat al contenidor de rebuig han estat envasos de vidre susceptibles d'haver-se recollit selectivament i d'haver-se reciclat.
Els envasos de vidre buits es poden fer servir per guardar altres coses que no siguin els productes originals.



VIDRE


Es separa


per reciclar


No es separa i


s'incinera*


% reciclatge/


generació*


2013


20956


21358


50

2014 22103 19012 54
2015 22603 34257 40

* Dades en tones:dels resultats de les caracteritzacions d'ECOEMBES a la incineradora i de les dades d'entrada a TIRME (empresa concessionària en tractament de residus urbans del Consell de Mallorca) i TM Alcudia Reciclatges S.L.


Estacions de transferència (Mallorca: TIRME/CIM) -> planta recuperació de vidre (Mallorca: TM Alcúdia Reciclatges SL) -> plantes de reciclatge (península)

Procés de recuperació planta de vidre
Els envasos de vidre separats i recollits selectivament al contenidor VERD o al porta a porta, es destinen a una de les 5 estacions de transferència (ET) que hi ha a Mallorca. D'allà i dels pobles pròxims a Son Reus (que no tenen ET aprop) es destinen a la planta de recuperació d'envasos de vidre (TM Alcúdia Reciclatges SL)


A la planta es netegen les impureses i els materials impropis (tot allò que no hauria d'anar amb la recollida selectiva d'envasos de vidre, com per exemple, taps de suro, tapes, plats, terra, orgànic, plàstic...). Els pitjors materials impropis per a la bona recuperació i un bon reciclatge del vidre són la pols, terra, pedres...


Aquí podeu veure en detall el procés de la planta de recuperació de vidre.


D'acord al PDSGRUM la posada en funcionament de nous sistemes de recollida de residus urbans per part dels municipis serà consensuat amb el Consell de Mallorca per tal de comprovar que el sistema proposat és compatible amb les estacions de transferència i les plantes de tractament previstes en el present pla director sectorial.

SABÍEU QUE... si reciclam una botella de vidre, estalviam l'energia necessària per il·luminar una bombeta de 100 W durant 4 hores?
El vidre és 100 % reciclable i manté tota la seva qualitat.


El vidre es torna fondre i es tornen a fer botelles i pots de vidre, amb estalvi de matèria primera i d'energia.


El casc de vidre permet fabricar envasos de vidre exactament iguals que els originals. Però el vidre reciclat exigeix una temperatura de fusió menor que les matèries primeres originals (sorra, insulsa i calcària) i, amb això, en el procés de fabricació d'envasos nous es consumeix menys energia.


Actualment, la destinació majoritària del vidre procedent de la recollida selectiva és el reciclatge per a la fabricació d'envasos. Una fracció minoritària es destina a fabricar altres productes, bàsicament per a la construcció. En funció de les característiques del producte final de vidre que es vulgui fabricar s'utilitza més o menys quantitat i qualitat pel que fa al vidre reciclat.

S’estan col·locant 180 contenidors o iglús de 2,7 m3 de capacitat i 703 contenidors de 120 l, model Vacri, amb rodes, en uns 1.000 bars i restaurants dels següents municipis adherits a l’Encomana de gestió de recollida selectiva amb el Consell de Mallorca: Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Felanitx, ses Salines, Llucmajor, Inca, Marratxí.


Tenen un sistema que permet buidar còmodament i d’una sola vegada tot el contingut dels contenidors de 120 l dins l’iglú verd d’envasos de vidre.


La previsió és augmentar un 15 % la recollida selectiva d’envasos de vidre, és a dir, unes 2.000 tones.


Aquí podeu veure el manual de funcionament.


Documents relacionats