Per gestionar correctament els RCD en obres majors
D'acord amb el que s'estableix en l'article 9, sobre les obligacions dels productors de residus de construcció i de demolició del PDSGRCVPFUM (Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús) de 23 de novembre de 2002, i amb la modificació posterior del 30 de novembre de 2006, s'ha de dipositar una fiança per gestionar correctament els residus de construcció i de demolició en el cas d'obres majors.

Heu de generar telemàticament la fitxa de càlcul de residus. Aquí.


Important:


Les dades que apareixen per fer el càlcul de la fitxa de residus són dades estàndard, que els directors d’obra o els projectistes poden modificar per ajustar-les a les característiques de cada obra.


Recomanació:


Durant la generació de la fitxa de residus podeu guardar les dades introduïdes en qualsevol moment. La feina feta es pot recuperar aquí, mitjançant la introducció de la referència que sorgeix en el moment de guardar-la.


La generació de la fitxa de residus implica la determinació de l’import de les taxes a pagar i de les fiances a dipositar en el Consell de Mallorca.


Quan finalitzeu la generació telemàtica de la fitxa de càlcul de residus podeu determinar si el dipòsit de la fiança es vol fer en metàl·lic o mitjançant aval bancari.


Si teniu algun dubte podeu consultar el document que trobareu a l'apartat G "Preguntes freqüents sobre la generació de la fitxa de residus".


Consultes Tel.: 971 219 778


fiancesresidus@conselldemallorca.net

Vistes   Fiances residus [+]


B.1- Dipòsit de la fiança en metàl·lic


Podeu fer els dipòsits de fiances en metàl·lic:

 1. En entitats bancàries col·laboradores (pagament presencial): heu d’imprimir la fitxa de càlcul de residus, on s’indiquen les entitats bancàries col·laboradores. El justificant de pagament és la validació electrònica i el segell bancari de l’entitat col·laboradora.
 1. De forma telemàtica: una vegada fet el pagament heu d’imprimir el justificant del pagament per a l’usuari.

També podeu fer el pagament telemàticament en un moment posterior, si heu imprès la fitxa de càlcul de residus en el moment d’optar pel pagament presencial, introduint les dades relatives a <emissora, referència, identificació i import> que apareixen en la fitxa de residus generada telemàticament: aquí


B.2- Dipòsit de la fiança en aval


Per dipositar la fiança en aval a la Tresoreria del Consell de Mallorca, prèviament heu d’haver fet el pagament de la taxa que apareix en la fitxa de residus generada telemàticament. Podeu fer el pagament de la taxa telemàticament o de forma presencial, a les entitats col·laboradores que apareixen en la fitxa de residus.


Una vegada efectuat el pagament de la taxa, heu de dipositar l’aval de forma presencial a la Tresoreria del Consell de Mallorca, la qual ha d’emetre el justificant de dipòsit a l’efecte.


Si teniu algun dubte podeu consultar el document que trobareu a l'apartat G "Preguntes freqüents sobre la generació de la fitxa de residus".


Consultes Tel.: 971 173 734


mmoliver@conselldemallorca.net

Vistes   TRESORERIA [+]

 1. Recuperació de justificants de dipòsits de fiances: si heu de recuperar els justificants de dipòsits, podeu fer-ho a aquí .
 2. Verificació de l’autenticitat de la documentació: amb el codi VD que surt en la fitxa de residus podeu verificar l’autenticitat del document aquí
 3. Carpeta fiscal ciutadana: Els particulars i tots els que realitzin gestions tributàries amb el Consell de Mallorca i la seva administració institucional poden obtenir la seva informació aquí. L’accés a la carpeta fiscal ciutadana requereix acreditació telemàtica.
 1. Heu de seguir les pautes referents a la generació i a la gestió de residus marcades en el projecte d'obra.
 2. Heu de transportar els residus fins a les plantes del servei públic (MAC Insular).
 3. Heu de dipositar tots els residus generats, associats al número de llicència que figura en el contracte corresponent amb MAC Insular.
 4. El certificat de MAC Insular va lligat amb aquest contracte i es requereix amb la sol·licitud de la devolució de la fiança quan finalitza l'obra, sense aquest certificat no se us retorna la fiança.
 5. Heu d'abonar les taxes de tractament de residus vigents.
 1. Demanau un certificat de recepció i de gestió de la quantitat de residus lliurats en planta associat al número de contracte i al número de llicència d'obra a MAC Insular.
 2. El personal tècnic o l'ajuntament ha de justificar la concessió del final d'obra.
 1. Emplenau la sol·licitud de devolució de la fiança i lliurau-la juntament amb la documentació següent:
 2. Còpia visada del final d'obra / Certificat de final d'obra de l'ajuntament
 3. Certificat de MAC Insular de lliurament de residus associat al número de llicència i al contracte
 4. Carta de pagament (original) que el Consell us lliura quan heu dipositat la fiança
 5. Certificat bancari acreditatiu del c/c per fer efectiva la devolució

Aquests documents són els imprescindibles que heu de presentar perquè se us retorni la fiança. Si no heu presentat el certificat de gestió de residus en la planta (MAC Insular SL), implica que no heu gestionat els residus correctament, per la qual cosa heu d'executar-ne la fiança.


Podeu consultar les preguntes freqüents sobre la generació de la fitxa de residus als següents documents:Podeu contactar amb:


DIRECCIÓ INSULAR DE RESIDUS. CONSELL DE MALLORCA


Tel.: 971 219 778 / 971 173 933


A/e: fiancesresidus@conselldemallorca.net


Fax: 971 173 957


TRESORERIA. CONSELL DE MALLORCA


Tel.: 971 173 734 / 971 173 914


A/e: mmoliver@conselldemallorca.net


Fax: 971 173 989

Vistes   Fiances residus [+]